เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คกก.มาตรฐานสินค้าเกษตรไฟเขียว4ร่าง

22 เมษายน 2563
1,906

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3/2562 ได้เห็นชอบในหลักการไว้ เนื่องจากเป็นระยะเวลาของอายุ ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรมากที่สุดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิจารณาเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร 5 เรื่อง เพื่อดำเนินการประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปของประเทศต่อไป แบ่งเป็นร่างมาตรฐานใหม่ 4 เรื่อง ได้แก่

1.ถั่วเขียว

2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา เล่ม 2 : การผลิตยางก้อนถ้วย

3.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค

4.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มกุ้งเครย์ฟิชสวยงาม และแนวปฏิบัติ

อีกทั้งได้ทบทวนร่างมาตรฐานเดิม 1 เรื่อง ได้แก่ การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดด้านนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของร่างมาตรฐาน 5 เรื่อง คือ

1.ถั่วเขียว เป็นการจัดทำร่างมาตรฐานถั่วเขียว เพื่อยกระดับคุณภาพถั่วเขียวให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา เล่ม 2 : การผลิตยางก้อนถ้วย โดยครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา เพื่อผลิตยางก้อนถ้วยตั้งแต่การจัดการในแปลงปลูก จนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวบรวมผลิตผลและการขนส่งเพื่อจำหน่าย

3.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค คลอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีในทุกขั้นตอน ทั้งการเลี้ยงในบ่อเลี้ยงและการเลี้ยงใน แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้ได้สัตว์น้ำที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค

4.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มกุ้งเครย์ฟิชสวยงาม และแนวปฏิบัติ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิด ที่เพาะเลี้ยงเพื่อการค้าสำหรับนันทนาการ ตั้งแต่การเพาะเลี้ยง การจับ และการดูแลหลังการจับก่อนขนส่งออกนอกฟาร์ม เพื่อให้ได้กุ้งเครย์ฟิชสวยงามที่มีสุขภาพดี ปลอดโรค โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และ

5.การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด เนื่องจากในปี 2560 มาตรฐานระหว่างประเทศ (Codex) ได้ปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ มกษ. 9035 ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2553 ยังไม่ได้มีการปรับปรุง มกอช. จึงเห็นควรเสนอให้มีการทบทวน เพื่อให้มาตรฐานเป็นปัจจุบัน โดยครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การจัดเตรียม การคัดเลือก การตัดแต่ง การบรรจุ การเก็บรักษา จนถึงการขนส่ง เพื่อให้ได้ผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และปลอดภัยต่อการบริโภคพร้อมกันนี้ มกอช. จะเร่งนำกรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคกก.มาตรฐานฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


ปัจจุบันมีมาตรฐานบังคับที่ได้ประกาศกฎกระทรวงแล้วจำนวน 6 มาตรฐาน และมีจำนวนใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 – 30 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,211 ฉบับ ได้แก่

1.หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วย ก๊าซซัลเฟอร์ได้ออกไซด์ สินค้าลำไย ลิ้นจี่ 475 ฉบับ

2.เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอก ซิน สินค้าถั่วลิสงกะเทาะเปลือก 89 ฉบับ

3.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 87 ฉบับ

4.การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง 257 ฉบับ

5.การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 195 ฉบับ

6.หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด 108 ฉบับแหล่งอ้างอิงข้อมูล :