เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยันเกษตรกรยางภาคใต้ตอนล่างลงทะเบียน90%แล้ว

08 ธันวาคม 2561
2,053

นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้ชวยผู้อำนวยการเขต รักษาการแทน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า “ตอนนี้ ให้ดึงรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไปปิดประกาศ ให้ตรวจสอบได้ ตามหมู่บ้านที่ดินตั้งอยู่ แล้วจะมีแผนนัด เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะขึ้นทะเบียนประมาณ กว่า90%แล้วส่วนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งที่ไม่มีเอกสารสิทธิและได้แจ้งไว้กับ กยท.ในเขตใต้ตอนล่าง ประมาณ 30,000 กว่ารายรวมที่ยังไม่กรีด”


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :