เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ่างเก็บน้ำโคราช4แห่งเหลือน้ำใช้25%

02 กุมภาพันธ์ 2563
2,036

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย แต่ยังมีเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค โดยอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ปริมาณน้ำ คงเหลือใช้การ 115.30 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 39 %,อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ปริมาณน้ำคงเหลือใช้การ 18.25ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 11 %, อ่างเก็บน้ำมูลบน ปริมาณน้ำคงเหลือใช้การ 37.74 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 28 % และอ่างเก็บน้ำลำแชะ ปริมาณน้ำคงเหลือใช้การ 62.97 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 23 % ซึ่งเมื่อรวมกับ 23 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัด พบว่า สภาพน้ำปัจจุบัน คงเหลืออยู่ที่ 353.21 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 29% และเป็นน้ำใช้การ เพียง 291.35 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 25% เท่านั้นนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อสั่งการและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ตามเป้าหมาย "ราษฎร ต้องไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เด็ดขาด" ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ได้รายงานข้อมูลการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ล่าสุด ว่า มีอำเภอที่มีการแจกจ่ายน้ำอุปโภค ? บริโภค รวม 10 อำเภอ 27 ตำบล 55 หมู่บ้านได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 2 หมู่บ้านใน 2 ตำบล , โนนสูง 12 หมู่บ้านใน 6 ตำบล ,อำเภอปักธงชัย 6 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบล , อำเภอสีคิ้ว 14 หมู่บ้าน ใน 6 ตำบล ,อำเภอสูงเนิน 5 หมู่บ้าน ใน 2 ตำบล ,อำเภอจักราช 3 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบล, อำเภอปากช่อง 1 หมู่บ้าน ใน 1 ตำบล ,อำเภอด่านขุนทด 2 หมู่บ้าน ใน 2 ตำบล , อำเภอโนนไทย 9 หมู่บ้าน ใน 2 ตำบล และอำภอเทพารักษ์ 1 หมู่บ้านใน 1 ตำบลโดยผลการสำรวจหมู่บ้าน มีอำเภอที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ? เดือนเมษายน 2563 จำนวน 27 อำเภอ 137 ตำบล 571 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เองได้ รวม 549 หมู่บ้าน ส่วนหมู่บ้านที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่ ต้องแจกจ่ายน้ำอย่างเดียว และต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือ มีอยู่ 6 อำเภอ 12 ตำบล 22 หมู่บ้าน


ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขา และการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มีปริมาณแหล่งน้ำดิบเพียงพอ และสามารถผลิตน้ำใช้น้ำได้ตลอดฤดูแล้ง จนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ขณะที่การสูบน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค บริโภค ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมาและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบส่งนำระยะไกล ไปช่วยเหลือแล้ว รวม 16 อำเภอ 33 ตำบล 61 หมู่บ้าน พร้อมกับเป่าล้างบ่อบาดาล รวม 49 บ่อ 3 อำเภอ 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว 26 บ่อ , ขามสะแกแสง 12 บ่อ และอำเภอปักธงชัย 11 บ่อ กับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล รวม 115 โครงการ จากงบกลาง จำนวน 32 โครงการ ,งบของสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 36 โครงการ แลงบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 47 โครงการอย่างไรก็ตาม มีโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง และคาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 รวม 2 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลเทพารักษ์ มีปริมาณการใช้น้ำประมาณวันละ 20 – 30 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นประปา ของอบต.เทพารักษ์ ที่ดึงน้ำผิวดินมาใช้ และประปาโรงพยาบาลเทพารักษ์ จากบ่อบาดาลที่สูบดึงน้ำใต้ดินมาใช้ 1 บ่อ โดยคาดว่า จะขาดแคลนน้ำ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 แต่มีแผน จะดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลเพิ่มอีก 1 บ่อ ด้วยงบของโรงพยาบาลเอง เพื่อแก้ไขปัญหา และ 2.โรงพยาบาลบัวลาย ซึ่งแหล่งน้ำที่นำมาใช้มาจากบ่อบาดาลในโรงพยาบาล 2 บ่อ และคาดว่าจะขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนมีนาคม ? เมษายน 2563 ทั้งนี้ ทางเทศบาลในพื้นที่ จะได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน โดยมีแผนดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เพื่อการแก้ไขปัญหา


ส่วนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้วยการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งพื้นที่อำเภอโนนสูง ทางจังหวัดฯ ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลโนนสูง ด่านคล้า ใหม่ เมืองปราสาท ลำคอหงส์ มะค่า พลสงคราม หลุมข้าว รวม 8 ตำบล ของอำเภอโนนสูง เป็นระยะทาง 160 กิโลเมตรแล้ว พร้อมกันนี้ ได้ให้อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมาและอำเภอโนนไทย ประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่งดเว้นการสูบน้ำในช่วงการส่งน้ำดังกล่าว
 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :