เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"เฉลิมชัย"เตรียมปรับแผนรับมือภัยแล้ง

30 ธันวาคม 2562
1,884

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานปี 2563 ว่า กระทรวงจะปรับรูปแบบการรับมือภัยแล้งให้มากขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่งเสริมการปลูกพืชน้ำน้อย พืชอายุสั้นและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการทำอาชีพเสริมอื่นๆ ขณะเดียวกัยจะต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะรับมือกับภัยแล้งที่คาดการณ์ว่าปีหน้าจะมีหน้าแล้งที่ยาวนานจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคม จากนั้นจึงจะเข้าสู่ฤดูฝนจึงต้องวางแนวทางการเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่


ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าปีหน้าน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค จะมีปริมาณเพียงพอ รับรองได้ว่าไม่ขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน แม้ว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำน้อยก็ตาม ส่วนการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในทุกพื้นที่ทั่วประเทศก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งในพื้นที่ของภาคตะวันตก จะมีการผันน้ำจากเดิม 800 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :