เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

10 เกษตรกรอัจฉริยะ โชว์ศักยภาพ ลุ้นแชมป์ "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด"

12 ตุลาคม 2566
711
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทรักบ้านเกิด จำกัด และภาคีเครือข่าย ได้จัดงานคัดเลือกเกษตรกรในรอบ 10 คน ที่ผ่านเข้ารอบโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)"
10 เกษตรกรอัจฉริยะ โชว์ศักยภาพ ลุ้นแชมป์

โดยในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ได้ทำการคัดเลือกรอบนำเสนอแผนธุรกิจ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานร่วมตัดสิน ได้แก่

1. คุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิด

2. คุณนริภรณ์ เลิศวัฒนาเสรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3. คุณปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. คุณติณณปรัชย์ วงศ์จิตธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. คุณกฤตวัฒน์ เลื่อนราม Managing Director บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด

6. คุณธีรพัชส ประสานสารกิจ นักวิชาการอาวุโส สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. คุณสิรพัฒน์ ชนะกุล นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

9. คุณศิริพร วิโรจนาภา กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิด

10. คุณบุญระวี ไชยเดช ที่ปรึกษา บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด

11. คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด
10 เกษตรกรอัจฉริยะ โชว์ศักยภาพ ลุ้นแชมป์

สำหรับเกษตรกรที่เข้ารอบทั้ง 10 คน ได้แก่

1. นางสาวกมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์ จังหวัดกาญจนบุรี

2. นางสาวปิตุพร ภูโชคศิริ จังหวัดขอนแก่น

3. นายณัฎฐเอก อรุณโชติ จังหวัดชุมพร

4. นายสันติสุข เทียนทอง จังหวัดนครปฐม

5. นายนิรันดร์ สมพงษ์ จังหวัดนครราชสีมา

6. นายวิชัย กำเนิดมงคล จังหวัดน่าน

7. นางสาวบุษบง งีสันเทียะ จังหวัดเพชรบูรณ์

8. นางสาวนงนุช เสลาหอม จังหวัดราชบุรี

9. นางสาวอุมารินทร์ เกตพูลทอง จังหวัดสมุทรสาคร

10. นายภูมิปณต มะวาฬ จังหวัดสุโขทัย
10 เกษตรกรอัจฉริยะ โชว์ศักยภาพ ลุ้นแชมป์
ทั้งนี้ โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรไทยรุ่นใหม่ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น
10 เกษตรกรอัจฉริยะ โชว์ศักยภาพ ลุ้นแชมป์
ร่วมส่งกำลังใจให้เกษตรกรคนเก่งทั้ง 10 คน และมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศ โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 กันนะครับ
10 เกษตรกรอัจฉริยะ โชว์ศักยภาพ ลุ้นแชมป์
10 เกษตรกรอัจฉริยะ โชว์ศักยภาพ ลุ้นแชมป์
10 เกษตรกรอัจฉริยะ โชว์ศักยภาพ ลุ้นแชมป์
10 เกษตรกรอัจฉริยะ โชว์ศักยภาพ ลุ้นแชมป์
10 เกษตรกรอัจฉริยะ โชว์ศักยภาพ ลุ้นแชมป์
10 เกษตรกรอัจฉริยะ โชว์ศักยภาพ ลุ้นแชมป์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รักบ้านเกิด