เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เริ่มแล้ว! คัดสุดยอดเกษตรกร 30 คน สู่ 10 คนสุดท้าย โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566

27 กันยายน 2566
635
บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรในรอบ 30 คน ที่ผ่านเข้ารอบโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ"ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)"
ในวันที่ 26-28 กันยายน 2566 จะมีการคัดเลือกเกษตรกรเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เป็นผู้ได้รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ได้แก่

- คุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิด
- คุณนริภรณ์ เลิศวัฒนาเสรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- คุณปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- คุณติณณปรัชย์ วงศ์จิตธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- คุณธีรพัชส ประสานสารกิจ นักวิชาการอาวุโส สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณสิรพัฒน์ ชนะกุล "นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม" สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- คุณศิริพร วิโรจนาภา กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิด
- คุณบุญระวี ไชยเดช ที่ปรึกษา บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด
- คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด

ทั้งนี้เกษตรกรผู้เข้ารอบทั้ง 30 คนได้แก่

1. นางสาวทิฆัมพร กสิโอฬาร จังหวัดกาญจนบุรี
2. นายพีระพล มงคลกาญจนคุณ จังหวัดกาญจนบุรี
3. นางสาวกมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์ จังหวัดกาญจนบุรี
4. นางสาวปิตุพร ภูโชคศิริ จังหวัดขอนแก่น
5. นางสาวศิริพรรณ เจริญเเพทย์ จังหวัดจันทบุรี
6. นายยงยุทธ เลารุจิราลัย จังหวัดชลบุรี
7. นายสุทธิพงษ์ อินต๊ะวงค์ จังหวัดชลบุรี
8. นายณัฎฐเอก อรุณโชติ จังหวัดชุมพร
9. นายสิริพล เพ็งโฉม จังหวัดเชียงใหม่
10. นายวีรภัทร วีระสรณะกิจ จังหวัดตาก
11. นายสันติสุข เทียนทอง จังหวัดนครปฐม
12. นายนิรันดร์ สมพงษ์ จังหวัดนครราชสีมา
13. นายมนตรี เชี่ยวสุวรรณ จังหวัดน่าน
14. นายวิชัย กำเนิดมงคล จังหวัดน่าน
15. นางพิมพร กำจัด จังหวัดน่าน
16. นางพิณยารัตน์ ใหญ่ผา จังหวัดปราจีนบุรี
17. นายสากล บู่ทอง จังหวัดพังงา
18. นางสาวบุษบง งีสันเทียะ จังหวัดเพชรบูรณ์
19. นายพรทวี ศรีสง่า จังหวัดยโสธร
20. นางสาวนิรมล บุญช่วย จังหวัดระยอง
21. นางสาวนงนุช เสลาหอม จังหวัดราชบุรี
22. นางนภัสนันท์ สินธุชัย จังหวัดลำปาง
23. นายสมควร รอดทัศนา จังหวัดสมุทรสงคราม
24. นางสาวอุมารินทร์ เกตพูลทอ จังหวัดสมุทรสาคร
25. นางสาวพนัชกร ทรงวัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร
26. นายสรศักดิ์ สิงห์ดี จังหวัดสิงห์บุรี
27. นางสุภาวดี ทะยะ จังหวัดสุโขทัย
28. นายภูมิปณต มะวาฬ จังหวัดสุโขทัย
29. นายประวสันต์ วงศ์หลวง จังหวัดสุโขทัย
30. นายณรงค์ศักดิ์ หล้าสวย จังหวัดหนองคาย
การคัดเลือกเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน ร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้เกษตรกรคนเก่งทั้ง 30 คนกันนะครับ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รักบ้านเกิด