เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คน โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566

31 สิงหาคม 2566
989
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)"
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คน โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566
จากการรับสมัครมีเกษตรกรจากทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมโครงการ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและผลงานของผู้สมัครอย่างเข้มข้น จนเหลือผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย ดังนี้

1. นางสาวทิฆัมพร กสิโอฬาร จังหวัดกาญจนบุรี


2. นายพีระพล มงคลกาญจนคุณ จังหวัดกาญจนบุรี

3. นางสาวกมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์ จังหวัดกาญจนบุรี

4. นางสาวปิตุพร ภูโชคศิริ จังหวัดขอนแก่น

5. นางสาวศิริพรรณ เจริญเเพทย์ จังหวัดจันทบุรี

6. นายยงยุทธ เลารุจิราลัย จังหวัดชลบุรี

7. นายสุทธิพงษ์ อินต๊ะวงค์ จังหวัดชลบุรี

8. นายณัฎฐเอก อรุณโชติ จังหวัดชุมพร

9. นายสิริพล เพ็งโฉม จังหวัดเชียงใหม่

10. นายวีรภัทร วีระสรณะกิจ จังหวัดตาก

11. นายสันติสุข เทียนทอง จังหวัดนครปฐม

12. นายนิรันดร์ สมพงษ์ จังหวัดนครราชสีมา

13. นายมนตรี เชี่ยวสุวรรณ จังหวัดน่าน

14. นายวิชัย กำเนิดมงคล จังหวัดน่าน

15. นางพิมพร กำจัด จังหวัดน่าน

16. นางพิณยารัตน์ ใหญ่ผา จังหวัดปราจีนบุรี

17. นายสากล บู่ทอง จังหวัดพังงา

18. นางสาวบุษบง งีสันเทียะ จังหวัดเพชรบูรณ์

19. นายพรทวี ศรีสง่า จังหวัดยโสธร

20. นางสาวนิรมล บุญช่วย จังหวัดระยอง

21. นางสาวนงนุช เสลาหอม จังหวัดราชบุรี

22. นางนภัสนันท์ สินธุชัย จังหวัดลำปาง

23. นายสมควร รอดทัศนา จังหวัดสมุทรสงคราม

24. นางสาวอุมารินทร์ เกตพูลทอ จังหวัดสมุทรสาคร

25. นางสาวพนัชกร ทรงวัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร

26. นายสรศักดิ์ สิงห์ดี จังหวัดสิงห์บุรี

27. นางสุภาวดี ทะยะ จังหวัดสุโขทัย

28. นายภูมิปณต มะวาฬ จังหวัดสุโขทัย

29. นายประวสันต์ วงศ์หลวง จังหวัดสุโขทัย

30. นายณรงค์ศักดิ์ หล้าสวย จังหวัดหนองคาย

ผู้เข้ารอบ 30 คน จะได้เข้าอบรม Academy ภายใต้หัวข้อ "ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)" ในวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อยกระดับการทำเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผู้ผ่านการอบรม Academy จะได้เข้ารับการพิจารณาต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 26-28 กันยายน 2566 เวลา 9.00-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อคัดเลือก 10 คนสุดท้าย เป็นผู้ได้รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มั่นใจว่าเกษตรกรทั้ง 30 คน ล้วนเป็นเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้ก้าวหน้าและยั่งยืน ซึ่งโครงการฯ นี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดการทำเกษตรกรรมต่อไป