เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ขยายเวลารับสมัคร โครงการ "คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2566"

27 กรกฏาคม 2566
1,242
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ขยายเวลารับสมัคร โครงการ "คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2566"
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ "คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2566" ภายใต้แนวคิด "ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)" เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดในเชิงการตลาดโดยมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ รู้จักการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีในการผลิต แปรรูป และการจัดจำหน่าย เพื่อเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะโดยมีความเป็นผู้นำ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความสำคัญ กับความยั่งยืน

โดยขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากใบสมัครในรอบแรกจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลากหลายด้านเกี่ยวกับการทำเกษตร การตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการภายใน และการทำเกษตรให้ยั่งยืน เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำธุรกิจเกษตรในยุคปัจจุบัน

สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดและรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ ดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ https://shorturl.asia/jd4Bw

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร

คุณณิชชาวีณ์ ธนินท์ไชยฉัตร
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 094 312 3322 หรือ 094 312 8833
E-mail : nichavee_t@rakbankerd.com