เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดรับสมัครแล้ว...โครงการ "คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2566"

01 มิถุนายน 2566
965
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยสำนึกรักบ้านเกิด ดำเนินโครงการ "คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" เข้าสู่ปีที่ 15 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณเกษตรกรต้นแบบต่อสาธารณชน ให้ได้เป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยแนวคิดการคัดเลือก "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" ในแต่ละปีมีความแตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม
โครงการ
ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดแนวคิดการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ภายใต้กรอบ " ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur) " เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดในเชิงการตลาดโดยมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ รู้จักการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีในการผลิต แปรรูป และการจัดจำหน่าย เพื่อเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะโดยมีความเป็นผู้นำ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความสำคัญ กับความยั่งยืน ขอเชิญชวนพี่ น้องเกษตรกรเข้าร่วมสมัครโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ ดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ https://shorturl.asia/jd4Bw


ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครทั่วประเทศมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความเรื่องการทำเกษตร การทำการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการภายใน และการทำเกษตรให้ยั่งยืน สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดและรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร
คุณณิชชาวีณ์ ธนินท์ไชยฉัตร
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 094 312 3322 หรือ 094 312 8833
E-mail : nichavee_t@rakbankerd.com
โครงการ
โครงการ
โครงการ