เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กาฬสินธุ์จัดประกวดสุดยอดข้าวหอมมะลิ

27 พฤศจิกายน 2562
1,922

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2562/63 เพื่อคัดเลือกตัวอย่างส่งเข้าประกวดระดับประเทศที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ต้องมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิไม่น้อยกว่า 5 ไร่ และได้รับการรับรองจากเกษตรอำเภอแห่งท้องที่นั้น? และประเภทสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน ต้องมีสมาชิกเป็นเกษตรกรชาวนาตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป โดยมีเนื้อที่ทำการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิรวมกันไม่น้อยกว่า 100 ไร่ และได้รับการรับรองจากเกษตรอำเภอหรือสหกรณ์จังหวัด (หรือผู้แทน)โดยการเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิเพื่อส่งเข้าประกวด ต้องเป็นข้าวเปลือกที่ผลิตได้ในปีการเพาะปลูก 2562/63 ต้องสุ่มให้ทั่วแปลงนาที่เพาะปลูก กรณีสถาบันการเกษตรต้อง ไม่ใช่แปลงนาของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง รวมทั้งไม่ได้เก็บจากแปลงนาที่ปลูกไว้เพื่อการประกวดโดยเฉพาะ หรือข้าวของผู้ผลิตรายเดียวแยกส่งเข้าประกวด หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การประกวด กรณีเกษตรกรรายบุคคลจะต้องมีเมล็ดข้าวเปลือกติดรวงอยู่โดยมัดเป็นฟ่อนน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 7 กิโลกรัม ส่วนสถาบันเกษตรกร มัดเป็นฟ่อนมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 17 กิโลกรัม


ทั้งนี้เกษตรกรที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมตัวอย่างข้าวเปลือกภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแห่งท้องที่ที่เกษตรกรชาวนา หรือสถาบันเกษตรกร ตั้งอยู่ และสำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งข้าวเปลือกเข้าประกวดและลงนามรับรองใบสมัครแล้วจัดส่งตัวอย่างข้าวเปลือกพร้อมใบสมัครให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยรางวัลชนะเลิศประเภทเกษตรกรรายบุคคล เงินสด 6,000 บาท ประเภทสถาบันเกษตรกร ชนะเลิศ เงินสด 8,000 บาทแหล่งอ้างอิงข้อมูล :