เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมการข้าว ชวนชาวนามาร่วมเป็น "ชาวนาอาสา" จับมือยกระดับศักยภาพชาวนา

26 มกราคม 2566
1,516
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะให้มีชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าว ซึ่งชาวนาอาสา เปรียบเสมือนอาสาสมัครเกษตรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกร เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตข้าว และช่วยเหลืองานของกรมการข้าว โดยมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการของกรมการข้าวให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ข้อมูลและแจ้งเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งประสานงาน ช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะแก่กรมการข้าว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านข้าวของเกษตรกรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น รวมถึงการจัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลด้านการผลิต ผลผลิตข้าวและราคาผลผลิตข้าวในพื้นที่ จัดทำแผนพัฒนาการผลิตข้าวระดับตำบล รายงานสถานการณ์การผลิตข้าวและพยากรณ์เตือนภัยการระบาด ของศัตรูข้าว และภัยธรรมชาติ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านข้าว
อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่เข้าร่วมเป็นชาวนาอาสานั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์และสิ่งตอบแทน คือ ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมการข้าว อีกทั้งยังได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านข้าวและทัศนศึกษาดูงานตามที่กรมการข้าวจัดขึ้น


ทั้งนี้ การสมัครเป็นชาวนาอาสาจะต้องมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการเกษตรอันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสังคม มีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ที่สมัคร สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรภายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถ่ายทอดสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นชาวนาอาสา ได้ที่ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ทั่วประเทศ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์