เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นวัตกรรม ไถระเบิดดินดานสำหรับรถแทรกเตอร์ 45-50 แรงม้า ในการขยายผลในแปลงมันสำปะหลังภาคตะวันออก

04 ธันวาคม 2565
354
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เปิดเผยว่า ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 903,334 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.57 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ โดยมีการปลูกในจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี และระยอง ให้ผลผลิตรวม 3,119,927 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.76 ของผลผลิตมันสำปะหลังทั้งประเทศ มีผลผลิตเฉลี่ย 3.54 ตันต่อไร่ มากกว่าผลผลิตเฉลี่ยของมันสำปะหลังทั้งประเทศที่มีผลผลิตเฉลี่ย 3.07 ตันต่อไร่
ไถระเบิดดินดาน 2
ถึงแม้ว่า ผลผลิตเฉลี่ยในภาคตะวันออก จะสูงกว่า ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ แต่ก็ยังไม่สูงมาก เนื่องจากขาดการจัดการโครงสร้างดินที่เป็นชั้นดินดาน ที่เกิดจาก การเตรียมดินที่ระดับความลึกเดียวกัน ในขณะที่ดินมีความชื้นไม่เหมาะสม ขัดขวางการแพร่กระจายของรากพืชและการแทรกซึมของน้ำ ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขังในแปลง ชะล้างหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ออกไปจากพื้นที่ ขณะเดียวกันในฤดูแล้งชั้นดินดานขวางกั้นไม่ให้ความชื้นจากดินชั้นล่างขึ้นมาหล่อเลี้ยงบริเวณรากพืช ส่งผลให้พืชที่ปลูกแคระแกร็นและยืนต้นตายในที่สุด การแก้ปัญหาชั้นดินดานจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม


สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ได้ออกแบบไถระเบิดดินดาน สำหรับรถแทรกเตอร์ ขนาด 45-50 แรงม้า ที่มีขนาดขาไถยาว 1 เมตร มุมโค้ง 30 องศา หน้ากว้างปลายไถ 1.5 นิ้ว สำหรับต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาด 45-50 แรงม้า ใช้ความเร็วในการไถระเบิดดินดานที่เกียร์ 2L ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1,500 รอบต่อนาที ทดสอบเปรียบเทียบการผลิตมันสำปะหลังในแปลงเกษตรกรโดยไถระเบิดดินดานและไม่ไถระเบิดดินดาน


ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตพบว่า แปลงที่ไถระเบิดดินดาน ความสามารถในการทำงานอยู่ที่ 1.5 ไร่ต่อชั่วโมง สามารถไถระเบิดดินดานได้ที่ความลึก 35-40 เซนติเมตร อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3.5 ลิตรต่อไร่ ในการทดสอบในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดจันทบุรี และ สระแก้ว พบว่า ทุกแปลงที่ไถระเบิดดินดานมีผลผลิตมากกว่าแปลงที่ไม่ไถระเบิดดินดาน ผลผลิตเฉลี่ยแปลงที่ไถระเบิดดินดาน 5,448 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยแปลงที่ไม่ไถระเบิดดินดาน 4,329 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 25.86 ต้นทุน ค่าจ้างไถระเบิดดินดาน 600 บาท/ไร่


ในขณะที่ ผลการประเมินความพึงพอใจจากเกษตรกรพบว่า หลังจากไถระเบิดดินดานแล้ว สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในแปลง ลดการเน่าของหัวมัน ต้นมันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตดีกว่า แปลงที่ไม่มีการไถระเบิดดินดาน


อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวในตอนท้ายว่า การไถระเบิดดินดานในไร่มันสำปะหลัง จะเป็นการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของดิน ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินจะเจริญเติบโตได้ดี ทำให้หัวมันสำปะหลังเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกมันสำปะหลังมักจะมองข้ามความสำคัญของการแก้ปัญหาดินดานไป สนใจข้อมูลติดต่อ นางสาวพักตร์วิภา สุทธิวารี วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี โทร.098-8260122
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร