เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด

09 ตุลาคม 2565
566
กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการทุกหน่วยงานพร้อมรับมือฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด
น้ำท่วม 2
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ดังนี้
1. สำรวจความเสียหายในพื้นที่
2. เตรียมสำรองพืชพันธุ์ดี ทดแทนต้นพันธุ์ที่ได้รับความเสียหาย ประกอบด้วย
- เมล็ดพันธุ์พืชผัก 367,400 ซอง

- ต้นพันธุ์พืชผัก 106,300 ต้น

- ต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น 9,660 ต้น

3. เตรียมผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ได้แก่
- เชื้อพร้อมใช้ 8,200 กก.

- หัวเชื้อชั้นขยาย 11,500 ขวด

4. เยียวยาเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ภาครัฐ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื้นที่เสียหายจริง อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ซึ่งจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และมีอัตราดังนี้
- ข้าว 1,340 บาทต่อไร่

- พืชไร่ละพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่

- ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมส่งเสริมการเกษตร