เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมวิชาการเกษตรเร่งขยายร้านเกษตรคุณภาพ (Q- Shop) ทั่วประเทศตั้งเป้าปี 66 ขยายร้าน Q- Shop ให้ได้ทั่วประเทศ 1 หมื่น

25 กันยายน 2565
1,395
กรมวิชาการเกษตรเร่งขยายร้าน Q- Shop ทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ซื้อ ขาย ปุ๋ย ยา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร คุณภาพ ราคา เหมาะสม ออกประกาศปรับหลักเกณฑ์อำนวยความสะดวกให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาและการเกษตรเขตที่ 1-8 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดในพื้นที่ พร้อมวางเป้าหมายขยายร้าน Q- Shop ให้ได้ทั่วประเทศจาก 1,800 ร้านค้า เป็น 10,000 ร้านค้า ภายในปี 2566
Q- shop
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตามนโยบายของนางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตร เร่งดำเนินการขยายร้านค้าปัจจัยการผลิตเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ Q- Shop เพื่อ สร้างความมั่นใจกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ซื้อ ขาย ปุ๋ย ยา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร คุณภาพ ราคา เหมาะสม


ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ได้มีประกาศกรมวิชาการเกษตร ในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง "หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕" ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่ที่ประกาศ จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาให้ร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาและการเกษตรเขตที่ 1-8 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดในพื้นที่


หลังจากสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับมอบหมายจะตรวจประเมินและตรวจติดตาม การออกหนังสือรับรองร้าน Q -Shop เมื่อคณะอนุกรรมการดำเนินพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ จึงจัดพิมพ์หนังสือรับรองร้าน Q -Shop เสนอผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 - 8 ที่อยู่ในพื้นที่ หรือผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อพิจารณา ลงนามในหนังสือรับรอง และมอบหนังสือรับรอง พร้อมตราสัญลักษณ์ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้เป็นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการในพื้นที่


สิทธิประโยชน์ของร้านค้าที่ได้รับเครื่องหมาย Q- Shop จะได้รับการแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์ Q- Shop เพื่อเป็นการรับรองในคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งเอกสารทางวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรและสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับ ปุ๋ย วัตถุอันตราย และ พันธุ์พืช


อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้าย ในโอกาสลงตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในจังหวัดกาญจนบุรีว่า การขยายตัวของร้าน Q-Shop ในปริมาณที่มากขึ้น จะเป็นการยกระดับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรจะมีความมั่นใจว่าได้ ปุ๋ย ยา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ ราคา เหมาะสม นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังมีแนวคิดที่จะทำความร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมการค้าภายใน เพื่อให้สิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าที่ได้รับสัญลักษณ์ Q- Shop ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อพิเศษ เพื่อนำไปสู่การจำหน่าย ปุ๋ย ยา และราคาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกร ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรมีเป้าหมายจะขยายร้าน Q- Shop ให้ได้ทั่วประเทศ จาก 1,800 ร้านค้า เป็น 10,000 ร้านค้า ภายในต้นปี 2566 นี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมวิชาการเกษตร