เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร งัด 6 มาตรการ คุมใบด่างมันสำปะหลัง สั่งการ 55 จังหวัดพื้นที่ปลูกมันเร่งดำเนินการตามแผน

24 กรกฏาคม 2565
1,306
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง จึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งดำเนินการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่อง
ใบด่างมันสำปะหลัง
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดมาตรการเข้มข้น 6 มาตรการในการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประกอบด้วย

1) สร้างการรับรู้ โดยได้สั่งการและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ด้านอารักขาพืช เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของโรคในทุกโอกาส

2) เฝ้าระวังและป้องกันการระบาด โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงวิธีการสำรวจ ใช้เกณฑ์การรายงานพื้นที่ระบาดแบบใหม่ รวมถึงการจัดทำแปลงพยากรณ์เตือนการระบาด ส่งเสริมการใช้พันธุ์สะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง ได้แก่ ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และระยอง 90 งดการใช้พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ พันธุ์ CMR 43-08-89 และพันธุ์ระยอง 11 รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตแปลงพันธุ์สะอาด

3) ควบคุมการระบาด ด้วยการทำลายต้นเป็นโรค โดยใช้หลักเกณฑ์แบบใหม่ ที่ทำลายเฉพาะต้นที่เป็นโรค ควบคุมการแพร่กระจายของแมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นพาหะนำโรค และสร้างข้อตกลงร่วมกันของชุมชน

4) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคใบด่างมันสำปะหลังตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5) ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังในระยะยาว ได้แก่ การพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรค การใช้เทคโนโลยีลดการแพร่กระจายของโรค

6) สร้างกลไกการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที่ภูมิภาคถึงส่วนกลาง

ใบด่าง01-791x1024
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ทั้ง 55 จังหวัด ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ขอความร่วมมือสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังของตนเอง โดยสำรวจทุกต้นอย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ ด้วยการเดินสำรวจแบบตัวยูคือเดิน 1 แถวปลูก เว้น 3 แถวปลูก กรณีมันสำปะหลังอายุมาก ต้นสูง และเดิน 1 แถวปลูก เว้น 5 แถว กรณีมันสำปะหลังอายุน้อย ต้นไม่สูงมาก พร้อมสังเกตอาการบริเวณยอดมันสำปะหลังและจำนวนแมลงหวี่ขาวยาสูบ หากพบอาการผิดปกติให้เร่งทำลายต้นเป็นโรคด้วยการบดสับต้นเป็นโรคใส่ถุงดำมัดปากให้แน่นแล้วนำไปตากแดดจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทราบทันที
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์