เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ "คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565"

01 กรกฏาคม 2565
2,200
เชิญชวนเกษตรกร สมัครเข้าร่วม โครงการโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยกำหนดแนวคิดการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ภายใต้หัวข้อ "เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน"
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวความคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตร และการใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต รวมไปถึงการพึ่งพาตนเอง สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชน ต่อไป

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ https://www.rakbankerd.com/rbk_foundation/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร
คุณธวัชชัย ใจอารีย์
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-016-5555 ต่อ 1089 / 081-414-8868
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด