เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่งออกมันสำปะหลัง 4 เดือน โตพุ่ง 28% ตั้งเป้าขึ้นแท่นเบอร์ 1 โลก ขอความร่วมมือเกษตรกรอย่าเร่งขุดมันก่อนครบอายุ

26 มิถุนายน 2565
293
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ราคามันสำปะหลังพุ่งสูงต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น และความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ทั่วโลกเพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และพลังงานมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังทดแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอและราคามันสำปะหลังสูงขึ้น โดยเดือนพ.ค. 2565 หัวมันสดเชื้อแป้ง 25 % ราคาอยู่ที่ 3.03 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 20.79%
มันสำปะหลัง
การส่งออกมันสำปะหลังยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยในปี 2565 (ม.ค. - เม.ย.) ไทยส่งออกมันสำปะหลังในรูปของมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งดิบ แป้งแปรรูป และอื่นๆ (กากมัน และสาคู) ปริมาณรวม 4,602,475.21 ตัน มูลค่า 54,886.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 28.23% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน 69% ญี่ปุ่น 8% อินโดนีเซีย 3% เกาหลีใต้ 2% และประเทศอื่นๆ 18%ผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดใหม่ เช่น ตุรกี นิวซีแลนด์ และจีนตอนใต้ เป็นต้น ยังคงสนใจสั่งซื้อมันสำปะหลังไทยต่อเนื่อง จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคามันสำปะหลังทั้งระบบเป็นไปตามกลไกตลาดและสร้างความเชื่อมั่นในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้ต่อเนื่อง ขณะนี้พบว่าเกษตรกรเร่งขุดมันสำปะหลังที่อายุไม่ถึง 8 เดือนซึ่งมีเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต่ำ ออกมาจำหน่ายมากขึ้น เพราะราคาจูงใจอาจกระทบต่อคุณภาพสินค้าไทย จึงขอให้ เกษตรกรอย่าเร่งขุดมันสำปะหลังก่อนครบอายุนอกจากนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้เร่งผลักดันให้ไทยผงาดครองแชมป์ผู้ส่งออกมันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก ซึ่งทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างดำเนินงาน อาทิ เร่งขยายตลาดใหม่ เช่น ตุรกี นิวซีแลนด์ จีนตอนใต้ และซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น จีนตอนใต้ปัจจุบันสร้างมูลค่าส่งออกได้แล้วกว่า 9,900ล้านบาท ผลักดันและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์