เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แนะ จด แจ้ง ปลูก กัญชา กัญชง ผ่าน Application "ปลูกกัญ"

09 มิถุนายน 2565
1,490
การปลดล็อกให้พืชกัญชาและพืชกัญชงพ้นจากความเป็นยาเสพติด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชาชนที่ต้องการปลูกกัญชา กัญชง สามารถจด แจ้ง ปลูก กัญชา กัญชงผ่านระบบ Application "ปลูกกัญ" และ เว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำขึ้น
จด แจ้ง ปลูกกัญชา
โดยแอปพลิเคชัน "ปลูกกัญ" สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android เพื่อออกใบรับจดแจ้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนการจดแจ้งทำเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ คือ

1. ลงทะเบียน


2. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์

3. รับเอกสารจดแจ้ง อิเล็กทรอนิกส์.


ทั้งนี้เมื่อเราลงทะเบียนปลูกกัญชาเรียบร้อยแล้ว หากเราต้องการสกัดพืชกัญชา กัญชง ไม่ว่าจะเป็นการนำส่วนใดของพืชกัญชา กัญชง ไปสกัด โดยสารสกัดที่ได้จะมี THC เท่าใดก็ตาม ต้องขออนุญาตผลิตสกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด (ยกเว้นการสกัดจากเมล็ด) โดยผลผลิตสารสกัดที่ได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 สารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2 % จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ

- ส่วนที่ 2 สารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 % จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ
ในส่วนของการจัดจำหน่ายให้ถูกต้องสามารถทำได้ดังนี้

1. การจำหน่ายส่วนของพืช ไม่ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

2. การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์ต้องขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

3. การจำหน่ายสารสกัดที่ได้รับอนุญาตให้สกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

- กรณีเป็นสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2 % ไม่ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ

- กรณีสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 % ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ และผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษด้วย

4. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ปลูกกัญ
ฐานเศรษฐกิจ