เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรแต่งชุดดำพบนายกฯ26พ.ย.
22 พฤศจิกายน 2562
477

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวว่า เกษตรกรที่เดือดร้อนจากการยกเลิกใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสทั่วประเทศพร้อมใจกันแต่งชุดดำเพื่อเข้าร้องเรียนถึงความเดือดร้อนต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ โดยเลื่อนจากเดิมที่นัดหมายกันในวันที่ 28 พฤศจิกายน ทั้งนี้เพื่อให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาให้ก่อนที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน


สำหรับการยื่นข้อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ นายสุกรรณ์ กล่าวว่า จะนำข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรรมเรื่อง การยกเลิกใช้ 3 สารที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรฯ ยกร่างประกาศและเปิดรับฟังความคิดเห็น ล่าสุดนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกถึงร้อยละ 75 จากผู้แสดงความคิดเห็นประมาณ 40,000 คนซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาประกอบก่อนลงนามยกเลิกเพราะผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนว่า มีผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จำนวนมาก


ด้านสมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมฯ นวัตกรรมเกษตรไทย และสมาคมคนไทยธุรกิจออกแถลงการร่วมหลังประชุมกับน.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า สมาคมฯ ไม่เห็นด้วยต่อการแบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด เนื่องจากตามที่ได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จากการออกความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการแบนร้อยละ 58 และเห็นด้วยร้อยละ 42 ส่วนการรวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามของเกษตรกรที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ มีผู้ไม่เห็นด้วยต่อการแบนคิดเป็น ร้อยละ70


นอกจากนี้ไม่มีมาตรการรองรับการยกเลิกหรือชี้แจงให้ผู้มีผลกระทบรับทราบเพื่อเตรียมการแต่อย่างใด รวมถึงการกำหนดให้ผู้เสียหายรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเหล่านี้เองนั้น ถือเป็นความอยุติธรรมอย่างยิ่ง เนื่องจากสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิดได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อมีมติให้แบนสารดังกล่าว โดยมีผลทางกฎหมายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ สารทั้ง 3 ชนิดจะกลายเป็นสารที่ผิดกฎหมายทันที ดังนั้นเมื่อภาครัฐมีมติให้แบนจึงหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายอยู่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย รัฐต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการเก็บส่งรัฐ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และค่าใช้จ่ายในการทำลายจึงไม่ควรผลักภาระนี้ให้เอกชนและเกษตรกรรับผิดชอบเอง


ทั้งนี้สมาชิกของทั้ง 3 สมาคมปฏิบัติตามหลักกฎหมายอย่างดีเสมอมา ตั้งแต่ที่กรมวิชาการเกษตรมีมาตรการลดปริมาณการนำเข้า ฝึกอบรมผู้ใช้ ผู้ขาย ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติตามสากล ดังนั้นการจัดการสินค้าทั้งระบบซึ่งมีปริมาณมากกว่า 3๐,๐๐๐ ตัน จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจัดการสินค้าโดยเทียบเคียงกับที่ผ่านมาประมาณ 2 ปี ซึงจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในฤดูเพาะปลูกหลักและลดความเสียหายสำหรับภาคเกษตรอุตสาหกรรม ระยะเวลาที่กำหนดให้เก็บผลิตภัณฑ์นำส่งรัฐภายใน 15 วันนั้นเป็นระยะเวลาที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง การสืบและพิสูจน์สตอกสินค้าโดยปกติแล้วใช้ระยะเวลาอย่างต่ำ 6 เดือน ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บคืนและนำส่งเพื่อทำลาย


ส่วนที่รมช. มนัญญาจะให้ส่งออกกลับคืนประเทศต้นทางหรือประเทศที่ 3 นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อนำเข้ามาแล้วมีการนำมาปรับสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาของวัชพืชและศัตรูพืชในประเทศ ไม่ได้เป็นการผสมสารอื่นอย่างไรการควบคุมและไม่ตรงประสิทธิภาพตามที่รมช. มนัญญากล่าวหา ยิ่งไปกว่านั้นคือ เมื่อปรับให้เป็นวัตถุอันตรายประเภท 4 ซึ่งถือเป็นของผิดกฎหมายไทย จึงไม่มีประเทศใดรับให้นำเข้าประเทศได้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-25°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×