เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดัน GI กาแฟโรบัสต้าสินค้า Future Crop จ.ศรีสะเกษ

27 กันยายน 2564
729
เตรียมผลักดัน GI "กาแฟโรบัสต้า" สินค้า Future Crop สร้างรายได้เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า "กาแฟโรบัสต้า" นับเป็นสินค้าทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดให้เป็นสินค้าสร้างรายได้แก่เกษตรกร เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดโลก ซึ่งในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตรได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟมาตรฐานและการแปรรูปสร้างแบรนด์กาแฟศรีสะเกษและโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตกาแฟโรบัสต้าครบวงจร เพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าที่มีคุณภาพสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิต ประกอบกับจังหวัดเตรียมผลักดันให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ซึ่งคาดว่าจะได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ในปี 2565

สศท.11 ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตกาแฟโรบัสต้า ในพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกแบบรายเดี่ยวและรวมกลุ่มการผลิต ส่วนใหญ่จะปลูกต้นกาแฟโรบัสต้าแซมในสวนทุเรียน ซึ่งจากการติดตามกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ พบว่า กลุ่มผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีศักยภาพในการผลิต เนื่องจากเกษตรกรมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร เช่น แหล่งน้ำ และดินในการเพาะปลูก โดยเริ่มรวมกลุ่มเมื่อปี 2560 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกกาแฟกว่า 300 ไร่ มีสมาชิกเกษตรกร 7 ราย โดยเมื่อปีที่ผ่านมาทางกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการฯ กับศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมถึงได้รับการสนับสนุนปัจจัยต้นพันธุ์กาแฟทีมีคุณภาพ

ด้านสถานการณ์การผลิตกาแฟโรบัสต้าของกลุ่ม ปี 2564 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,471 บาท/ไร่/ปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 2 และเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 40 ปี) ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ผลผลิตรวมประมาณ 1,800 กิโลกรัม/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 10 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 22,500 บาท/ไร่/ปี ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 13,029 บาท/ไร่/ปี ราคากาแฟโรบัสต้า (ผลสด) ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 อยู่ที่ 25 บาท/กิโลกรัม ถ้าเป็นผลกาแฟแห้ง ราคาอยู่ที่ 125 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ ผลผลิตของกลุ่มยังอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น และเป็นช่วงเริ่มให้ผลผลิต

สถานการณ์ด้านตลาดของกลุ่ม พบว่า ผลผลิตกาแฟโรบัสต้า (ผลสด) ทั้งหมด เกษตรกรส่งจำหน่ายให้กับศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยทางศูนย์จะนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นกาแฟสด และนำไปวิจัย ขยายต้นพันธุ์ต่อ ซึ่งจากการที่กลุ่มเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบกับได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉาะในเรื่องของการแปรรูปสร้างแบรนด์กาแฟศรีสะเกษ ทางกลุ่มจึงมีแผนจะดำเนินการผลิตกาแฟโรบัสต้าแบบครบวงจร โดยจะเน้นการแปรรูปเป็นกาแฟสด ประมาณ ร้อยละ 80 ของผลผลิต ส่วนด้านตลาดจะเน้นการขายทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ประมาณร้อยละ 20

ผู้อำนวยการ สศท.11 กล่าวทิ้งท้ายว่า กาแฟโรบัสต้านับเป็นพืชที่มีอนาคตสดใส เพื่อให้เกิดการพัฒนากาแฟโรบัสต้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรมีการฟื้นฟูต้นกาแฟที่มีอยู่เดิม ส่งเสริมการปลูกใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด และมีผลผลิตเพียงพอต่อการนำไปใช้สำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคกาแฟ โรบัสต้าทุกท่านร่วมสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟของจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านช่องทาง Facebook "ทุเรียนภูเขาไฟสวนบุญส่ง" ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้ โดยผลผลิตจะออกมากที่สุดในเดือนกันยายน และออกต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 หากเกษตรกรหรือท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตกาแฟโรบัสต้า สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ นายชนินธร ท้าวธงชัย ประธานกลุ่ม หมู่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ หรือ โทร 08 4936 2727 และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.11 อุบลราชธานี โทร 0 4534 4655 หรืออีเมล์zone11@oae.go.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://bit.ly/2XLWktr