เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท.ปรับหลักเกณฑ์ ขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง

31 สิงหาคม 2564
1,542
กยท. ปรับหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนชาวสวนยางให้ผู้ถือบัตรชมพูรับสิทธิเท่าบัตรเขียว
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยเพิ่มเติมเอกสารที่สามารถนำมาประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางได้ เพื่อขยายโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีเอกสารรับรองอื่นๆ เพิ่มเติม

รวมทั้งมีการปรับปรุงแบบเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต่างๆ ได้แก่ แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (คบก.1) แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง (คบก.2) แบบหนังสือรับรองตนเอง (คบก.6) และแบบบันทึกค่าพิกัดแปลงสวนยาง (คบก.7) และแบบคำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (คบก.8) กรณีเกษตรกรชาวสวนยางมีความประสงค์ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน

ทั้งนี้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 456,061 ราย พื้นที่สวนยาง 6,437,373 ไร่ ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำของสิทธิที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับ ทั้งการสนับสนุน การช่วยเหลือ และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่างๆ ผ่านกองทุนพัฒนายางพารา โดยจะไม่แยกบัตรเขียวและบัตรชมพูอีกต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
innnews https://bit.ly/3BqnOmI