เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประกาศขยายเวลารับสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 13 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2564

17 สิงหาคม 2564
1,435
ประกาศ ขยายเวลารับสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 13

ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

"เกษตรสร้างสรรค์ สุขยังยืน"
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตรและดีแทค (dtac) ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วม "โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564" ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวความคิดและการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ ที่ใช้องค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร สร้างความมั่นคง ยั่งยืนแก่ตนเองและชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ในเรื่องเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

*** เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ https://bit.ly/3j6z0yu
------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจัดส่งเอกสาร
คุณธวัชชัย ใจอารีย์
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-016-5555 ต่อ 1089 / 081-414-8868
E-mail : rbk_foundation@rakbankerd.com หรือ Tawatchai_j@rakbankerd.com