เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รับสมัคร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 13

15 กรกฏาคม 2564
2,380
เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วม โครงการ "คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564" ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน"
โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 ได้กำหนดแนวคิดการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ภายใต้กรอบ "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวความคิด และการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ ใช้องค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท*** เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ https://www.rakbankerd.com/rbk_foundation/relation/index.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร
คุณธวัชชัย ใจอารีย์
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-016-5555 ต่อ 1089 / 081-414-8868
E-mail : rbk_foundation@rakbankerd.com หรือ Tawatchai_j@rakbankerd.com