เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กัมพูชาลุยปลูกทุเรียนเพิ่ม อนาคตคู่แข่งไทย

14 มิถุนายน 2564
1,235
กัมพูชา สั่งลุยเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อป้อนตลาดทั้งภายในและส่งออกจากยังมีความต้องการสูง เผยราคาสูงกว่า 230 บาทต่อ กก. ปลูกแล้วกว่า 3.4 หมื่นไร่
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต./ทูตพาณิชย์) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลสื่อของกัมพูชาว่า กัมพูชามีแผนที่จะส่งเสริมการผลิตทุเรียนโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูกและมาตรฐานโรงงานการผลิต โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งสมาคมชาวสวนทุเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพื่อขายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

ข้อมูลที่น่าสนใจ
1) กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของกัมพูชา ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลสินค้าเกษตร ของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียนที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญที่อยู่ในแผนการพัฒนาของกระทรวงฯ
2) การปลูกทุเรียนในกัมพูชาเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากการบริโภคทุเรียนในประเทศ ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามราคาทุเรียนที่ผลิตภายในประเทศจะยังคงมีราคาสูงกว่าทุเรียนนำเข้าจากต่างประเทศ
3) ทุเรียนของกัมพูชา มีรสชาติหวานเฉพาะตัว แตกต่างจากทุเรียนจากไทยที่มีรสชาติหวานมัน ซึ่งส่วนใหญ่เพาะปลูกในจังหวัดกัมปอต กำปงจาม เกาะกง และ พระตะบอง

สำหรับโอกาสหรือผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยคือ
1) แม้ว่าความต้องการบริโภคทุเรียนของชาวกัมพูชา และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกัมพูชายังเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ผู้ส่งออกทุเรียนของไทยควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุเรียนส่งออกมายังกัมพูชาเพื่อรักษาตลาด ซึ่งหากกัมพูชามีผลผลิต และคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น อาจส่งผลประทบต่อการส่งออก ทุเรียนของไทยไปยังกัมพูชาได้
2) ทุเรียนที่ผลิตในกัมพูชามีราคาสูงกว่าทุเรียนนำเข้า ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนในด้านการบริหารจัดการสวน ค่าแรง และการขนส่ง ผู้ประกอบการไทยซึ่งมีประสบการณ์สูงอาจใช้โอกาสนี้พิจารณาหาลู่ทางเข้าไปลงทุนทำสวนทุเรียน โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ คล้ายคลึงกับไทย
3) แม้กัมพูชาจะมีทุเรียนเป็นผลผลิตจากปลูกในประเทศ แต่ผู้บริโภคชาวกัมพูชาก็ยังมีความชื่นชอบ ทุเรียนที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียนของไทย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ