เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หนุนเกษตรกรชายแดนใต้ปลูกถั่วลิสงขอนแก่น 6 เสริมรายได้
02 มิถุนายน 2564
309
หนุนเกษตรกรชายแดนใต้ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ยอดนิยมขอนแก่น 6 เสริมรายได้ปังก่อนกรีดยางกว่าหมื่นบาท / ไร่
นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ขับเคลื่อนโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรเทาปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัญหาของเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะยางพาราและพึ่งพารายได้ทางเดียว ซึ่งต้นยางพาราที่ปลูกใหม่จะต้องใช้เวลาประมาณ 6-7 ปี จึงจะเริ่มเปิดกรีดน้ำยางได้

ดังนั้นระหว่างที่เกษตรกรรอรายได้จากสวนยางพาราควรปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพื่อเสริมรายได้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา หน่วยงานในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร จึงได้ดำเนินกิจกรรมถั่วลิสงพืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งถั่วลิสงถือเป็นพืชที่มีศักยภาพในการปลูกเป็นพืชแซมยาง โดยให้ผลผลิตสูงถึง 400-600 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาจำหน่ายขั้นต่ำประมาณ 20 บาทต่อกิโลกรัม สามารถเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร ได้ถึง 8,000-12,000 บาทต่อไร่ อีกทั้งเป็นพืชที่ได้รับความนิยมบริโภคมากในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรมีหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมถั่วลิสงพืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืน 5 หน่วยงานในเขตภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถขอรับคำแนะนำเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7444-5905