เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรเดินหน้า โครการเงินกู้ดินปุ๋ย
04 พฤษภาคม 2564
84
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเกษตรกรอย่างยั่งยืน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ระบุ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ล่าสุดโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน สามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึง 62.35% และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรสนใจและแจ้งเข้าร่วมโครงการแล้วถึงจำนวน 3,448 แปลง หรือ 66%

ด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ระบุ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนเป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตามความต้องการของเกษตรกร จึงมี ศดปช. สมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด

โครงการนี้จะช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศดปช.ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป

คาดว่าโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ย 20% คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% และปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 1.6 ล้านไร่ ลดลงจากประมาณ 90,000 ตัน เหลือประมาณ 72,000 ตัน

ส่วนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มติ ครม. เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 5,250 แปลง โดยมีเงื่อนไขกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ล่าสุดมีเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่แจ้งเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดภายในกรอบเวลา จำนวน 3,448 แปลง หรือ 66% โดยจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว จำนวน 2,812 แปลง อยู่ระหว่างจดทะเบียนนิติบุคคลอีกจำนวน 636 แปลง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
27-30°C