เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หนุนเกษตรกร ขอรับรอง GAP เกลือทะเลไทย
01 พฤษภาคม 2564
142
หนุนเกษตรกรขอรับรองมาตรฐานGAPเกลือทะเลไทย ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐาน-ปลอดภัย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยมีอาชีพทำนาเกลือเพื่อผลิตเกลือทะเลใช้ประโยชน์มานานแล้ว โดยแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตกที่ตั้งอยู่ติดกับทะเล แต่เนื่องจากการทำนาเกลือทะเลต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ปัจจุบันเกษตรกรจึงต้องเช่าที่จากเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน เกษตรกรไม่สามารถควบคุมการผลิตเกลือได้ตามมาตรฐาน อีกทั้งมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีเกลือสินเธาว์ และเกลือนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาแย่งตลาด เกษตรกรผู้ทำนาเกลือจึงประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงราคาเกลือทะเลตกต่ำ มีภาระหนี้สินมาก ทำให้ขาดแรงจูงใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดอาชีพนี้

ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองอาชีพการทำนาเกลือทะเลให้มีความมั่นคงยั่งยืน และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย (พ.ศ. 2560 ? 2564) โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ 5 ประการ ได้แก่
1) เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
2) เกลือทะเลมีตลาดเพิ่มขึ้น
3) เกลือทะเลมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4) เกษตรกรเกลือทะเลมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
5) ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการที่ถูกต้องและทันสมัย

ประกอบกับในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกลือทะเลธรรมชาติ (มกษ.8402-2562) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป สำหรับใช้ในการส่งเสริมสินค้าเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน ได้คุณภาพและปลอดภัย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย จึงช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกระบวนการผลิต และขั้นตอนการขอรับมาตรฐาน GAP

โดยเกษตรกรผู้สนใจขอรับมาตรฐาน GAP เกลือทะเล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือศึกษาคู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.9055-2562) ที่ http://e-book.acfs.go.th/Book_view/212 โดยสามารถยื่นขอและตรวจสอบรับรองมาตรฐานได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า