เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผลไม้ไทยพุ่ง 1.2 แสนล้าน สวนกระแสโควิด ปี 63
21 เมษายน 2564
271
ผลไม้ไทยยังเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกปี 63 พุ่งกว่า 1.2 แสนล้าน โตสวนโควิด -19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนทั่วโลก โดยเฉพาะการตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์อาหาร ทำให้ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น โดยมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้ออาหารและคำนึงถึงที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ตลอดจนการขนส่งที่ปลอดภัยทุกขั้นตอน

จากการลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง "การรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก (COVID-19 Prevention Best Practice)" ของ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จึงได้จัดตั้งโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ "สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" (Thailand Deliver with Safety)

เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าอาหารไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีระบบการควบคุมป้องกันที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ปลอดการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส โดยสินค้าการเกษตรผลไม้ยังเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าการส่งออกผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้งในปี 2563 มีมูลค่ารวม 128,337.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่าส่งออก 113,118 ล้านบาท(+13.45%)

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลไม้ไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่างประเทศ โดยมีผลผลิตที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งผู้บริโภคในต่างประเทศนิยมสินค้าผลไม้ไทยเนื่องจากมีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีรสชาติเป็นที่นิยม รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตผักผลไม้ของไทยค่อนข้างสูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคที่มีสินค้าประเภทเดียวกัน ทำให้คู่ค้าและผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลผลิตผลไม้ไทย

โดย DITP ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับโลกในทุกกระบวนการผลิต การบรรจุ และการขนส่ง พร้อมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลไม้พรีเมียม โดยเน้นเรื่องเอกลักษณ์ด้านคุณค่า สายพันธุ์ที่โดดเด่น และคุณภาพที่น่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ภาครัฐยังควบคุมกำกับดูแลการเพาะปลูกให้ได้คุณภาพและปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ทำการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ผลไม้ไทยเป็นที่ต้องการของทั้งในประเทศและตลาดทั่วโลก รวมถึงทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี

ทั้งนี้ DITP มีนโยบายผลักดันผลไม้ไทยส่งออกสู่ตลาดโลกมาโดยตลอด ซึ่งได้สินค้าผลไม้ไทยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงและเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ ในทุก ๆ ปี แม้แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สินค้าส่งออกผลไม้ไทยยังคงขยายตัว และได้รับความไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
27-36°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C