เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ก. เกษตรฯ รับมือโควิดระลอกใหม่ ขับเคลื่อนเกษตรยั่งยื่น
17 เมษายน 2564
259
เร่งเครื่อง "ยุทธศาสตร์ที่5" รับมือโควิดระลอกใหม่ ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ชู BCG โมเดลสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 77 จังหวัด
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้ (7เม.ย) ว่า ภายใต้ "5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตร" ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 อีกแนวรุกหนึ่งคือ "ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา" พัฒนาการเกษตรในเมือง (Urban Farming) และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มความมั่นคงอาหารในเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทั่วประเทศ เป็นการรับมือผลกระทบจากวิกฤติ โควิด19 ระลอกใหม่

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่1. พัฒนาเกษตรในเมือง 2. เพิ่มพื้นที่สีเขียว 3. เพิ่มคุณภาพอากาศ ลดกรีนเฮ้าส์แก๊ซและพีเอ็ม2.5 4. ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ธรรมชาติในเมือง และ 5. สร้างเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้และอาชีพระดับชุมชนบนโมเดล BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)

สำหรับปัจจุบันและอนาคตการขับเคลื่อนโครงการนี้จะผนึกความร่วมมือบน 5 แกนหลักคือ ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคม และภาคเกษตรกร โดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ ศูนย์ AIC ทั้ง 77 จังหวัด เป็นกลไกขับเคลื่อนระดับภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทุกภาคีภาคส่วน

สำหรับโครงการนี้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการกรีนซิตี้ (Green City) ที่มุ่งลดปัญหาพีเอ็ม2.5 ด้วยการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น และโครงการตู้เย็นข้างบ้านส่งเสริมการปลูกผักรับประทานเอง โดยออกแบบใหม่ภายใต้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ซึ่งประกอบด้วย 5 เสาหลักคือ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน

และเกษตรธรรมชาติสำหรับ "5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย" ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3. ยุทธศาสตร์ "3?s" (Safety-Security-Sustainability- เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน) 4. ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโมเดล "เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย" และ 5. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
27-36°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C