เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดึงเทคโนโลยี Rice4cast พยากรณ์ข้าวรายจังหวัด

14 เมษายน 2564
936
สศก. ดึงเทคโนโลยี Rice4cast มาใช้ในการพยากรณ์ผลผลิตข้าวของประเทศไทย ที่มีความแม่นยำสูง
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงเทคโนโลยีพยากรณ์ ของ ศวทก.ว่า เป็นการนำแบบจำลอง Rice4cast ของโปรแกรมแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช (DSSAT) มาใช้ในการพยากรณ์ผลผลิตข้าวของประเทศไทย ที่มีความแม่นยำสูง โดยใช้ตัวแปรปัจจัยต่างๆ อาทิ ค่ารังสีจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด ปริมาณน้ำฝน และคุณสมบัติของชุดดิน

หลังจากนี้ สศก.จะร่วมพัฒนาแบบจำลองข้าว เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายจังหวัด ในปีเพาะปลูก 2564/65 รวมถึงแนวทางการร่วมมือในอนาคตมาพยากรณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงานต่อไป นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อน ในการปฏิรูปด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง เพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้วยประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำไปสู่มูลค่าสูงและเหมาะสมกับพื้นที่ สนับสนุนการทำเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจำหน่าย เกษตรแปลง ใหญ่ หรือสหกรณ์ การขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้ การพัฒนาคลัสเตอร์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร การพัฒนา สหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการเกษตรสมัยใหม่ และสร้างผู้ประกอบการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพ ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไทยรัฐ