เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยางพาราใต้ราคาพุ่ง หลังโรคใบร่วงระบาดหนัก

25 กุมภาพันธ์ 2564
726
ปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในสวนยางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำยางลดลง ดันราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 1-3 บาท
นายสมพงศ์ ราชสุวรรณ ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง (สกย.) นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เปิดเผยว่า ราคายางพาราได้ขยับขึ้นมาประมาณ 2 สัปดาห์ วัน 1-3 บาท/กก. ขณะนี้ราคาน้ำยางสดราคาประมาณ 63 บาท/กก. และยางรมควันประมาณ 70 บาทกว่า/กก. ซึ่งยางพาราราคาในระดับนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

ด้าน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในสวนยางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า สาเหตุที่ราคายางขยับขึ้นเนื่องจากการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 และต่อเนื่องตลอดปี 2563

โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ จ.สงขลา มีการระบาดอย่างหนักและรุนแรง เฉพาะ จ.นราธิวาสมีพื้นที่สวนยางพาราได้รับผลกระทบประมาณ 770,000 ไร่ จากพื้นที่สวนยางพาราทั้งหมดประมาณ 900,000 ไร่

ส่งผลให้ปริมาณน้ำยางลดลงประมาณ 40-50% ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ 70-80% มีอาชีพทำสวนยางพารา กรีดยางจึงเป็นผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงเร่งหาทางแก้ไข เพื่อให้เกิดการยับยั้งโรคให้เร็วที่สุด ส่วนระยะยาวจะเร่งจัดหางบประมาณมาเพื่อบำรุงรักษา ซึ่งจำเป็นต้องฟื้นสภาพโดยเร็ว รวมทั้งปรับเปลี่ยนเทคนิคกระบวนการทำสวนยาง โดย ศอ.บต.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงหนุนเสริม

ทั้งนี้ นายสมพงศ์ ราชสุวรรณ ยังกล่าวว่า โรคยางใบร่วงขณะนี้เกิดขึ้นในภาคใต้หลายจังหวัด จากข้อมูลเบื้องต้น ประมาณ 1 ล้านไร่ แต่ในช่วงนี้น้ำยางยังออกดี เพราะว่าเกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น แต่ถ้าหลังเดือนกุมภาพันธ์พ้นไปแล้ว เข้าสู่หน้าแล้งยางผลัดใบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม เมษายน น้ำยางจะหดตัวไป เพราะน้ำยางจะหันไปหล่อเลี้ยงยอดและใบ

หากคำนวณ 1,000,000 ไร่ ที่เป็นโรคยางใบร่วง น้ำยางจะหดหายไปกว่าประมาณ 1,000,000 กก./วัน โดยราคาเฉลี่ยยืนที่ 45 บาท/กก. เงินจะหายไปประมาณ 45 ล้านบาท/วัน ภาพรวมกรีดยางประมาณ 20 วัน/เดือน โดยอีก 10 วัน จะเป็นวันหยุดกรีด จะเป็นเงินที่หายไปประมาณ 900 ล้านบาท/เดือน ที่ชาวสวนยางจะได้ในส่วนทางภาคใต้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ