เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์-เกษตรฯ ร่วมขับเคลื่อน Big Data เชื่อมข้อมูลด้านผลิตและการตลาด

25 มกราคม 2564
1,278
พาณิชย์-เกษตรฯ เดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลเกษตรขนาดใหญ่ร่วมกัน ภายใต้นโยบาย "ตลาดผลิต พาณิชย์เกษตร"
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) โดยการประชุมครั้งแรกนี้ มีการนำเสนอสิ่งที่ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการไปแล้วเกี่ยวกับฐานข้อมูลสินค้าเกษตร พิจารณาจุดที่สามารถเติมเต็มให้กันได้ (gap analysis) รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแผนงานดำเนินการเบื้องต้นของปี 2564-2566

โดยทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ต่างให้ความสำคัญงานด้านข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากหน้าที่ของ 2 กระทรวงที่ต่างกัน คือ กระทรวงเกษตรฯ เน้นด้านการผลิต ส่วนกระทรวงพาณิชย์เน้นไปด้านการขาย ดังนั้นข้อมูลที่มีอยู่จึงสามารถนำมาต่อร้อยเรียงกันให้เห็นภาพได้ตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตรโดยที่อาจมีบางส่วนที่ทับซ้อนกันบ้าง แต่ฝ่ายเลขานุการจะหารือในรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดขอบเขตและเป้าหมายการทำงานร่วมกัน คือ "การสร้าง Big data เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูง มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และยกระดับให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (Local to Global)

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาคเกษตรนี้ ต้องตอบโจทย์และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งในระดับผู้บริหาร และผู้ใช้งานทั่วไปให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน การดำเนินงานด้านข้อมูลจำเป็นต้องมีการทำธรรมาธิบาลข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยำ ไม่ซับซ้อน นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในทุกภาคส่วน

ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบแผนงานที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วน (Quick win) ได้แก่ การจัดทำข้อมูลและออกแบบการแสดงผลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ อาทิ ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา สำหรับระยะกลางและยาว คือ การร่วมสร้างชุดข้อมูลด้านการผลิตและการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยอาจพิจารณาขยายไปยังกลุ่มสินค้าอาหาร อาทิ อาหารฮาลาล และสินค้าอินทรีย์ น.ส.พิมพ์ชนก ย้ำว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ จะได้ร่วมมือกันบูรณาการระบบข้อมูลของภาคเกษตรให้เป็นชุดเดียวกัน และจะนำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ประโยชน์จาก Big Data ของผู้ใช้งานทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานราชการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และประชาชน รวมถึงสามารถนำมาใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศ การดูแลราคาสินค้าเกษตร แก้ปัญหาสินค้าขาดตลาดหรือล้นตลาด และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
RYT9