เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรรับสิทธิเราชนะ ต้องลงทะเบียนใหม่

23 มกราคม 2564
1,451
กลุ่ม "เกษตรกร" ผู้มีรายได้น้อย รับสิทธิ "เราชนะ" รับ 7,000 บาท ต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า เกษตรกรถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น จึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยา และถ้าเป็นเกษตรกรผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใดๆ ของรัฐมาก่อน (ไม่มีชื่อในระบบฐานข้อมูลของรัฐ) ก็ต้องมาทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com"ยกเว้น! เกษตรกรที่มีรายชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลเดิมของรัฐ เช่น เป็นผู้ถือบัตรคนจน อยู่ในโครงการคนละครึ่ง และ/หรือ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน โดยเงินจะโอนเข้าตามช่องที่มีอยู่เดิมเมื่อถึงกำหนด

รายละเอียดสำคัญที่กลุ่ม "เกษตรกร" ต้องรู้! หากอยากได้สิทธิรับเงิน 7,000 บาท ในโครงการ "เราชนะ" ดังนี้
1. เกษตรกรต้องลงทะเบียน "เราชนะ" เพราะต้องการชื่อเป็นรายบุคคล
สาเหตุที่ภาครัฐต้องให้เกษตรกรที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐดังกล่าว มาลงทะเบียน "เราชนะ" ในครั้งนี้ ทั้งที่การเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมา เกษตรกรไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน เป็นการใช้ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่เนื่องจาก ฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ นั้น จะเป็นฐานข้อมูลครัวเรือน ไม่ใช่รายบุคคล ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงต้องการให้มีการอัพเดทข้อมูลรายตัวเกษตรกร จึงขอให้มีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้สามารถเยียวยาเกษตรกรได้อย่างครอบคลุม

2. เกษตรกรต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จึงจะได้สิทธิเราชนะ
กลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ "เราชนะ" จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดด้วย เช่น ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกินกว่า 5 แสนบาท หรือ มีรายได้ถึง 3 แสนบาทต่อปี ถ้ามีเงินฝากหรือรายได้เกินจำนวนดังกล่าวจะถือเป็นผู้มีรายได้สูง ดังนั้น หากพบว่าเกษตรกรที่มีรายได้สูงมาลงทะเบียน ระบบจะมีการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตัดสิทธิออกไป

3. สิทธิ "เราชนะ" สงวนไว้ให้ผู้มีรายได้น้อย
รัฐบาลเปิดโครงการนี้ เพื่อเยียวยาประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพอิสระ แต่ก็ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่ว่า ต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายได้สูง ทั้งนี้ เพื่อให้เม็ดเงินเยียวยาเข้าไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ