เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ระบบบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำสำหรับผู้ทำมะพร้าวขาว

21 มกราคม 2564
1,630
วศ.ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ แก้ปัญหาการปล่อยน้ำเสีย ผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวเป็นมะพร้าวขาวผลิตมะพร้าวขาวทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติ เปิดเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำเป็นระบบต้นแบบ สำหรับผู้แปรรูปมะพร้าวขาวช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อม นำร่องที่จังหวัดสมุทรสงคราม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ได้รับการประสานจากสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปมะพร้าวเป็นมะพร้าวขาว จากการลงสำรวจพื้นที่เบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวเป็นมะพร้าวขาวมีน้ำเสียจากการแช่ การล้างมะพร้าวขาววันละประมาณ 500 - 7,000 ลิตร บางสถานประกอบการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองในร่องสวนที่เชื่อมต่อกับคลองสาธารณะโดยไม่ได้รับการบำบัด หลายสถานประกอบการมีการสร้างบ่อพักน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อบำบัด ซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวเป็นมะพร้าวขาว 3 แบบ ด้วยการผสมผสานวิธีทางกายภาพ และทางเคมี โดยเน้นวิธีการเดินระบบง่ายเพื่อให้การแปรรูปมะพร้าวเป็นมะพร้าวขาวเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียวที่มั่งคงและยั่งยืน

แบบ 1: ดัดแปลงจากร่องสวน ระบบนี้เหมาะสมกับผู้ประกอบการที่มีพื้นที่เป็นร่องสวนอยู่แล้ว มีงบประมาณน้อย และมีปริมาณน้ำเสียวันละ4,000 ลิตร ขึ้นไป และสามารถปรับให้รองรับน้ำเสียได้สูงถึงวันละ 10,000 ลิตร

แบบ 2: บ่อซีเมนต์ ระบบนี้เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีพื้นที่มาก มีงบประมาณมากพอ และมีปริมาณน้ำเสียวันละ 3,000 ลิตรขึ้นไป สามารถปรับรองรับน้ำเสียได้ตามความต้องการของผู้ประกอบการ

แบบ 3: ถังสำเร็จรูป แบบนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีพื้นที่สำหรับวางระบบในสถานประกอบการ มีงบประมาณน้อย และมีปริมาณน้ำเสียไม่เกินวันละ 2,000 ลิตร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
RYT9