เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เล็งปลูกพืชพลังงาน ในพื้นที่ไม่เหมาะสม ป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล
19 มกราคม 2564
295
กระทรวงเกษตรฯ หนุนเกษตรกรปลูกพืชพลังงาน ในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสม ป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล หวังสร้างรายได้ที่ยั่งยืนกับเกษตรกร
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล ว่า เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และเป็นทางเลือกใหม่ในการปลูกพืชของเกษตรกร โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานชีวมวล ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้ของเกษตรกร

นอกจากนี้การปลูกพืชพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนต่ำ ไปสู่พืชทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีตลาดรองรับที่แน่นอน เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลของชุมชน ซึ่งในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว สามารถใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลตามนโยบายของกระทรวงพลังงานได้

ก่อนหน้านี้ นาย ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ?ไผ่?เหมาะสมที่จะใช้เป็นพืชพลังงานชีวมวล และกระทรวงพลังงาน สนใจจะนำไปพิจารณาเพื่อไปสู่การจัดตั้งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจะช่วยวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพ

ส่วนความห่วงใยและความกังวลเรื่องการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนกรณีมลภาวะ นั้นปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่แพร่หลายในการเผาไหม้สมบูรณ์จนแทบไม่ปล่อยมลภาวะเลย สิ่งที่น่าห่วงคือพื้นที่ปลูก เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รัฐก็ต้องอนุญาตให้นำมาใช้ประโยชน์หรือเอามาขายได้ด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
25-37°C
นครราชสีมา
26-35°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C