เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.ไฟเขียวประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง

12 พฤศจิกายน 2562
2,308

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.กาญจนบุรี(ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 62/63 วงเงิน 9,671 ล้านบาท ซึ่งเป็นพืชผลตัวที่ 4 ที่ ครม. เห็นชอบให้มีการประกันรายได้ต่อจาก ปาล์มน้ำมัน ข้าว และยางพารา


สำหรับการประกันรายได้มันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ราคาและปริมาณประกันรายได้ กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตันหรือ 30ไร่ โดยจะสามารถเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกให้กับเกษตรกรได้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และจ่ายเป็นงวด รวมจำนวน 6 งวด จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน2563 เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่าง ได้แก่เกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูก และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เงื่อนไขการใช้สิทธิ เกษตรกรหนึ่งครัวเรือน ใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง


อย่างไรก็ตาม สำหรับการชดเชยส่วนต่างทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์อ้างอิงเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งระยะเวลาดำเนินการประกอบด้วยช่วงเวลาขึ้นทะเบียน 1ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา 2) ระยะเวลาใช้สิทธิ ใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2562


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :