เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

12 มาตรการ รับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง

23 พฤศจิกายน 2563
1,361
กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียม 12 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขานรับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 12 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 ดังนี้
1.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2564"
2.การเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกพื้นที่พืชสวน 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา
3.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการช่วงเดือน พ.ย. 2563 - เม.ย. 2564 ใน 77 จังหวัด
4.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)ดำเนินการใน 77 จังหวัด
5.โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย 2,000 ราย/แปลงเรียนรู้ จำนวน 444 ไร่ ใน37 จังหวัด ๆ ละ 12 ไร่
6.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง เป้าหมายเกษตรกร 5,000 ราย/5,000 ไร่ ใน 23 จังหวัด
7.โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เป้าหมายเกษตรกร 2,500 ราย/50 จุด พื้นที่ 200 ไร่ 23 จังหวัด
8.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมาย 77 จังหวัด 882 อำเภอ
9.โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการบริการสมาชิกและเกษตรกร กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช ดำเนินการใน 77 จังหวัด
10.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการใน 77 จังหวัด
11.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2563/64 เป้าหมาย 77 จังหวัด
12.โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 77 จังหวัด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
RYT9