เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เปิดหลักเกณฑ์ ประกันรายได้ยาง
19 พฤศจิกายน 2563
413
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 โดยโครงการนี้วงเงินรวม 10,042 ล้านบาท โดยเป็นเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านราย พื้นที่ปลูกยางพารากว่า 18 ล้านไร่
หลักเกณฑ์เป็นอย่างไร?
ให้ยึดหลักเกณฑ์เดิมตามโครงการระยะที่ 1 คือ ประกันรายได้ยาง 3 ชนิด
1) ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม
2) น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม
3) ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม

กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ คือ
1) ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวนไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน
2) ผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวนไม่เกิน 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน

ใครได้สิทธิ์บ้าง?
- เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
- เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป เปิดกรีดยางไปแล้ว
- รายละไม่เกิน 25 ไร่
- มีสัดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของ 60% และคนกรีดยาง 40%

ส่วนระยะเวลาโครงการ เดือนกันยายน 2563 - กันยายน 2564 (ประกันรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 1 มีนาคม 2564)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
16-28°C
เชียงใหม่
15-26°C
นครราชสีมา
12-25°C
ชลบุรี
17-28°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
24-28°C