เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ รุกตลาดออนไลน์

16 พฤศจิกายน 2563
1,389
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ หลังปีที่ผ่านมาสำเร็จเป็นจุดศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เพิ่มปริมาณธุรกิจหมุนเวียนในระบบ กว่า 86 ล้านบาท
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเดินหน้าขยายผลโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ หลังจากประสบความสำเร็จในปีที่ผ่าน มีสหกรณ์การเกษตรและร้านสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 94 แห่ง ใน 42 จังหวัด ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนา อบรมให้ความรู้ด้านการบริหารซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เทคนิคการจัดร้านค้า การพัฒนาการให้บริการ การจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิต และร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้กับร้านค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับในปี 2564 มีร้านค้าสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการ 155 แห่ง

ทั้งนี้จะมีการอบรมบ่มเพาะเพื่อเสริมศักยภาพโดยการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยกระบวนการคิดในเชิงสร้างสรรค์และมีการพัฒนาด้านการออกแบบรูปลักษณ์สินค้าในแบบ Design Thinking เพื่อพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาใช้บริหารจัดการองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ Business Model Canvas เพื่อวางแผนกำหนดทิศทางธุรกิจ สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ และจะมีการอบรมด้านการตลาดออนไลน์เพื่อนำไปใช้พัฒนาซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ สามารถกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้รวดเร็วและทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งต่อยอดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการคัดสรรสินค้าและบริการ เน้นการผลิตสินค้าที่สด สะอาด ปลอดภัย ราคายุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้บริโภคต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ