เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พาณิชย์คุมเข้มพ่อค้าติดป้ายราคารับซื้อผักจากเกษตรกร
11 ตุลาคม 2563
237
พาณิชย์คุมเข้มตรวจสอบการรับซื้อผัก ป้องกันพ่อค้าเอาเปรียบเกษตรกรโดนกดราคาไม่เป็นธรรม และช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้ว่าจะขายหรือไม่

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ลงประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้ามะเขือเทศ กะหล่ำปลี ฟักทอง หรือพืชผักชนิดอื่นๆ จากเหตุผล ด้วยเกษตรกรผู้ปลูกสินค้ามะเขือเทศ กะหล่ำปลี ฟักทอง หรือ พืชผักชนิดอื่นๆ ในแหล่งผลิตหลายพื้นที่ที่การคมนาคมไม่สะดวกและเข้าถึงยาก มักประสบปัญหาในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก กรณีผู้รับซื้อได้เข้าไปรับซื้อสินค้าดังกล่าวในราคาไม่เป็นธรรม โดยเกษตรกรไม่สามารถทราบราคารับซื้อล่วงหน้าก่อนตัดสินใจขายสินค้าดังกล่าว
ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเปรียบเทียบราคารับซื้อสินค้าเกษตรก่อนตัดสินใจจำหน่ายสินค้า และเพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านราคารับซื้ออย่างไม่เป็นธรรม สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ2 ให้ผู้รับซื้อมะเขือเทศ กะหล่ำปลี ฟักทอง หรือพืชผักชนิดอื่นๆ เพื่อผลิตหรือจำหน่าย แสดงชื้อสินค้าและราคารับซื้อ

กรณีที่ราคารับซื้อสินค้าตามวรรคหนึ่ง มีความสัมพันธ์กับประเภท ชนิด คุณภาพ ชั้น สิ่งเจือปนให้แสดงราคารับซื้อควบคู่กับข้อความหรือรายการนั้นด้วย

ข้อ3 การแสดงราคารับซื้อสินค้าตามข้อ2 ให้กระทำโดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นบนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระจก ผนังหรือวัตถุอื่นๆ และแสดงไว้ ณ สถานที่รับซื้อ บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่รับซื้อ หรือยานพาหนะที่ใช้ในการรับซื้อนั้น

การแสดงราคารับซื้อสินค้าตามข้อ 2 ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคานั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่าสิบเซนติเมตร ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย สามารถอ่านได้ง่าย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคารับซื้อต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ4 การรับซื้อสินค้าตามข้อ 2 ต้องรับซื้อไม่ต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้

ข้อ5 กรณีจะมีการหักลดน้ำหนัก สิ่งเจือปน หรือรายการอื่นใดจากราคาที่รับซื้อซึ่งแสดงไว้ตามข้อ 2 ให้ผู้รับซื้อแสดงรายละอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคารับซื้อ

ทั้งนี้หากพบกว่าไม่มีการแสดงราคารรับซื้อหรือมีการรับซื้อในราคาต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้ ให้แจ้งส่ายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
18-27°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×