เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พาณิชย์เดินหน้าประกันรายได้ สินค้าเกษตร ปี 2
29 กันยายน 2563
401
"จุรินทร์" ประกาศเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่ 2 ครอบคลุมเกษตรกร 7.67 ล้านราย วงเงินงบประมาณ 7.5 หมื่นล้านบาท พร้อมเร่งนำเรื่องเข้า ครม. พิจารณาเห็นชอบสำหรับสินค้ายางพารา ข้าวเปลือก หลังจากมันฯ ปาล์มฯ ข้าวโพดฯเห็นชอบแล้ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเป็นประธานสัมมนาเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คน ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนาน 5 สินค้า หรือประกันรายได้ปีที่ 2 ปีการผลิต 2563/64 ของรัฐบาล ว่า นโยบายประกันรายได้ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา ถือว่าเป็นนโยบายผูกพันของรัฐบาลชุดนี้ไปตลอด 4 ปี ดังนั้น
สำหรับโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 ขณะนี้ โครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปาล์มน้ำมันได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ส่วนโครงการประกันรายได้ข้าวเปลือก ยางพารา กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุม ครม. นัดถัดไป โดยจะครอบคลุมเกษตรกรกว่า 7.67 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณที่ใช้รวม 75,017.66 ล้านบาท ทั้งนี้ คิดเป็นวงเงินชดเชยส่วนต่าง 71,844.05 ล้านบาท ขณะที่ วงเงินที่เหลือจะใช้เป็นค่าบริหารจัดการต่อไป

สำหรับโครงการประกันรายได้ปีแรก มีเกษตรกรได้ประโยชน์ 7.29 ล้านครัวเรือน มีวงเงินประกันรายได้รวม 71,210 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 3.6 ล้านครัวเรือน จ่ายส่วนต่างแล้ว 58,313 ล้านบาท คิดเป็น 81.79%

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 ข้าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) แล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. พิจารณา ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิดเหมือนเดิม วงเงิน 23,495.71 ล้านบาท และมีมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี , โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ปาล์มน้ำมัน คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เห็นชอบโครงการแล้ว ระยะเวลาดำเนินการม.ค.-ก.ย.2564 วงเงิน 8,807.54 ล้านบาท และอยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณา มีมาตรการคู่ขนาน คือ นำไปผลิตไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำรอง 1 แสนตัน ผลักดัน B10 เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และ B7 และ B20 เป็นน้ำมันทางเลือก ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ถังเก็บน้ำมัน และบริหารการนำเข้า
มันสำปะหลัง ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563 วงเงิน 9,788,933,798.40 บาท ระยะเวลาโครงการ 1 พ.ย.2563?31 พ.ค.2565 มีมาตรการคู่ขนาด คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลัง และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสาปะหลัง

ยางพารา คณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ (กนย.) ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. วงเงิน 31,013.27 ล้านบาท มีมาตรการคู่ขนาน คือ กำกับดูแลการรับซื้อยาง สถานที่เก็บ ส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563 วงเงิน 1,912,210,245 บาท ระยะเวลา โครงการ 1 พ.ย.2563?30 เม.ย.2565 มีมาตรการคู่ขนาน คือ การบริหารการนำเข้า กำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ต่อ 3 การแสดงราคา ณ จุดรับซื้อที่ความชื้น 14.5% และ 30% การแจ้งปริมาณการครอบครอง การนาเข้า สถานที่เก็บ การตรวจสอบสต๊อก สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต็อก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
21-27°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
24-28°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×