เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรยุคใหม่ วิถี New Normal

12 กันยายน 2563
6,105
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กระทบทุกภาคส่วน ประชาชนจำเป็นต้องมีรูปแบบการรับมือหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากอดีต หรือเรียกว่า "New Normal" เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นเกษตรกรควรเรียนรู้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรให้ดีขึ้นเช่นกัน
แนวทางใหม่ๆในการพัฒนาภาคเกษตร
1. ขยายตลาดสู่ช่องทางตลาดออนไลน์
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป หันมาจับจ่ายใช้สอยผ่านออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งปัจจุบันมีระบบการขนส่งที่ครอบคลุมและสะดวกสบายที่สามารถส่งถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ดังนั้นเกษตรกรควรพัฒนาสินค้าและขยายตลาดสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตามวิถีชีวิตใหม่ภายในประเทศ เช่น ปรับพื้นที่เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการโดยยึดหลักความสะอาด ปลอดภัย และมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด มีอาหารและผลผลิตทางการเกษตรวางจำหน่าย พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
การนำผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ มาเพื่อแปรรูป ทำให้สินค้ามีราคาและมูลค่ามากขึ้น เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ และสร้างรายได้ให้ภาคเกษตรมากขึ้นได้
4. การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุน เช่น ระบบฟาร์มอัจฉริยะที่มีการควบคุม ติดตามผล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำเกษตรผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น รวมทั้งพัฒนามาตรฐานสินค้า ประสิทธิภาพของผลผลิต ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร
5. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ควรมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ และการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร ในการทำเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกษตรกรมีการปรับตัวต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างรายได้

ดังนั้นการพึ่งพาตลาดส่งออกของเกษตรอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสู่ความยั่งยืนในภาคการเกษตรทั้งหมด เพราะ ยังคงมีแนวทางที่หลากหลายในการยกระดับเกษตรกรให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงควรมุ่นเน้นพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นความสามารถของเกษตรกร แหล่งปัจจัยการผลิต การผลิต และผลผลิตทางการเกษตรให้มีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง ปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรในประเทศให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Farm และเกษตรกรรมยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดีในอนาคต

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
FB : เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน