เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกร ประสบภัยพิบัติด้านพืช

09 กันยายน 2563
8,840
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ "เกษตรกร" ที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? แต่ละรายได้รับเงินช่วยเหลือรายเท่าไร? เช็คกันได้เลยค่ะ

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เผยแพร่เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช โดยการให้ความช่วยเหลือนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2562
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง อธิบายว่า "ภัยพิบัติ" หมายถึง สาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูทุกชนิด ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ก่อการร้าย กองกำลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก้อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือทำให้เกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ระบุถึงขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือ ดังนี้
1.เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
2.เกษตรกรยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเทศมนตรี ตรวจสอบและรับรองตามสถานที่ที่กำหนด
3.คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบและรับรองความเสียหาย
4.นำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 3 วัน
5.สำนักงานเกษตรอำเภอนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
6.หากไม่เพียงพอ จะมีการเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ในวงเงิน 20 ล้านบาท
7.หากพื้นที่เกิดความเสียหายมากและไม่เพียงพอ การพิจารณาจะอยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 50 ล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ จะเป็นไปตามที่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือดังนี้ ข้าว 1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1,148 บาทต่อไร่ ขณะที่พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร่

อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ ข้าวนาปี ได้รับเบี้ยประกัน 97 บาทต่อไร่ สินไหมทดแทน 1,260 บาทต่อไร่ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้รับเบี้ยประกัน 160 บาทต่อไร่ และสินไหมทดแทน 1,500 บาทต่อไร่

หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพิ่มเติมที่กรมส่งเสริมการเกษตรโทรศัพท์ : 02-5790121-27

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ