เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลูกหยียะรัง-ข้าวหอมมะลิพะเยา ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ตัวใหม่

07 กันยายน 2563
1,947
พาณิชย์ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ใหม่ 2 รายการ "ลูกหยียะรัง" จังหวัดปัตตานี และ"ข้าวหอมมะลิพะเยา" หวังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ?(จีไอ) เพิ่ม 2 รายการ คือ ลูกหยียะรัง ของจังหวัดปัตตานี และข้าวหอมมะลิพะเยา ของจังหวัดพะเยา โดยเมื่อขึ้นทะเบียนจีไอแล้วจะช่วยสร้างมาตรฐานของสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ได้รับการยอมรับ รวมถึงช่วยให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวบ้านในชุมชนขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอไปแล้ว 130 รายการ
สำหรับลูกหยียะรัง ได้รับขึ้นทะเบียนจีไอทั้งแบบผลและแบบแปรรูป ?มี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ลูกหยีพันธุ์ทวย หรือทวยงาช้าง และพันธุ์หยีธรรมดา หรือหยีบ้าน มีผลใหญ่ ผิวเปลือกบางสีดำ เนื้อในหนายุ่ยสีแดงหรือแสด รสชาติเปรี้ยวอมหวานหรือเปรี้ยวอมฝาด ปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี มากกว่า 100 ปี ประกอบกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการเก็บรักษาผลลูกหยี และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ลูกหยีทรงเครื่อง ลูกหยีฉาบ ลูกหยีกวน ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ อันเป็นสูตรดั้งเดิม ที่คนในพื้นที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา

ส่วนข้าวหอมมะลิพะเยา ได้รับขึ้นทะเบียนคอบคลุมทั้งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 และ กข15 เมล็ดข้าวสารมีรูปร่างเรียว ยาว เมล็ดใส เมื่อหุงแล้วนุ่ม มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย แม้ทิ้งไว้นานก็ยังคงกลิ่นหอม ปลูกในพื้นที่ลุ่มล้อมรอบด้วยเทือกเขาหรือแอ่งที่ทับถมด้วยตะกอนแม่น้ำทำให้ดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ โดยจังหวัดพะเยานับเป็นหนึ่งในแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทยมาอย่างช้านาน