เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดรับสมัครแล้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2563

27 กรกฏาคม 2563
3,516
เฟ้นหาเกษตรกรที่พร้อมยกระดับสู่ผู้ประกอบการส่งออก

ก้าวสู่ปีที่ 12 ของโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด มุ่งหวังผลักดันเกษตรกรไทยสู่ผู้ประกอบการระดับอินเตอร์ เพื่อสร้างมูลค่าทางสินค้าและเศรษฐกิจ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เปิดรับสมัครเกษตรกร ที่พร้อมยกระดับสู่ผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด "การเกษตรเพื่อการส่งออก" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ไปสู่สากล ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ด้วยแนวคิด "การเกษตรเพื่อการส่งออก" โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมเกษตรกรให้เติบโตก้าวหน้า ไปสู่ผู้ประกอบการ สร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ทางการค้าให้เกษตรกร

โดยเกษตรกรที่สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตร อายุ 17 ? 50 ปี มีสินค้าหรือผลผลิตเป็นของตนเอง
2. มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินในการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง กรณีเป็นผู้เช่าที่ดิน ต้องมีเอกสารรับรองถูกต้อง
3. สินค้า/ บริการ /การผลิต/ การจำหน่าย ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า และมีความพร้อมในการส่งออก
4. เป็นเกษตรกรที่มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรู้ตั้งแต่การผลิต การจัดการสินค้า และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรทั่วไป
5. มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินสนับสนุนจำนวน 10 ท่าน ดังนี้
ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 80,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท
เกษตรกรดีเด่น จำนวน 7 ท่าน ได้รับเงินสนับสนุนท่านละ 30,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rakbankerd.com/rbk_foundation

ส่งใบสมัครได้ที่ :
1.มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เลขที่ 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2.อีเมล์ rbk_foundation@rakbankerd.com
3.สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ทุกแห่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 016 5609-12 และ 081 655 2921

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด