เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไฟเขียว 4 ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร

25 กรกฏาคม 2563
1,423
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรไฟเขียวมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 4 ร่างมาตรฐาน "ถั่วเขียวผิวดำ-กระถินแห้งสำหรับอาหารสัตว์-คอกแมว-สารพิษตกค้าง" เตรียมประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไป

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ความเห็นชอบแผนจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564 จำนวน 20 เรื่อง และแผนจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) นอกจากนี้ ยังเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปของประเทศต่อไป ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ 4 เรื่องได้แก่ 1. ถั่วเขียวผิวดำ 2.กระถินแห้งสำหรับอาหารสัตว์ 3.การปฏิบัติการทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมว และ 4 .สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด
สำหรับสาระสำคัญของร่างมาตรฐานใหม่ 4 เรื่องคือ

1. ถั่วเขียวผิวดำ เป็นพืชสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตถั่วงอกที่มีคุณภาพ ซึ่งการจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ถั่วเขียวผิวดำเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต และการปฏิบัติต่อถั่วเขียวผิวดำในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษาและการขนส่ง ต้องปฏิบัติถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

2.กระถินแห้งสำหรับอาหารสัตว์ ปัจจุบันมีการผลิตกระถินสับและกระถินป่น เพื่อจำหน่ายให้ผู้เลี้ยงสัตว์และโรงงานผสมอาหารสัตว์ ปีละไม่น้อยกว่า 60,000 ตัน และแปรรูปเป็นกระถินสับ กระถินป่น และกระถินอัดเม็ดส่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลี แต่กระถินแห้งสำหรับอาหารสัตว์ที่จำหน่ายทั่วไปมีลักษณะทางกายภาพ และสัดส่วนของปริมาณใบ กิ่ง และลำต้นแตกต่างกัน ทำให้คุณภาพผันแปร จึงกำหนดมาตรฐานกระถินแห้งสำหรับอาหารสัตว์ ที่ผ่านการเตรียมและบรรจุหีบห่อใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) กระถินสับ เป็นผลิตภัณฑ์กระถินสำหรับอาหารสัตว์ที่ได้จากการนำส่วนต่างๆ ของกระถินสดมาสับและทำให้แห้งด้วยวิธีการที่เหมาะสม 2) กระถินป่น เป็นผลิตภัณฑ์กระถินสำหรับอาหารสัตว์ที่ได้จากการนำใบกระถินแห้งหรือกระถินสับมาบดละเอียดตามขนาดที่ต้องการ และ 3) กระถินอัดเม็ด เป็นผลิตภัณฑ์กระถินสำหรับอาหารสัตว์ที่ได้จากการนำกระถินป่นมาอัดเป็นเม็ดตามขนาดที่ต้องการ

3.ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมว ปัจจุบันไทยมีผู้นิยมเลี้ยงแมวหลากหลายพันธุ์ ทำให้มีผู้ประกอบการคอกแมวเพิ่มขึ้น และการดำเนินธุรกิจคอกแมวที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งยังขาดการพัฒนาจัดระเบียบเข้าระบบที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพแมว สวัสดิภาพสัตว์และป้องกันการระบาดของโรคที่สำคัญ เช่น ไข้หัดแมว พิษสุนัขบ้า โดยร่างมาตรฐานครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมวเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ลักษณะคอกแมว การจัดการคอกแมว บุคลากร การจัดการเลี้ยงและ/หรือเพาะพันธุ์สุขภาพแมว การขนส่งและบันทึกข้อมูล เพื่อให้แมวมีคุณภาพ สุขภาพ และพันธุกรรมที่ดีโดยคำนึงถึงสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม

4.สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด โดยกระทรวงเกษตรฯจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (มกษ. 9002-2559) เป็นมาตรฐานที่มีการกำหนดค่า MRLs ในสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงการผลิต การค้าและควบคุมตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ผลิต นำเข้าและส่งออก ซึ่งสินค้าเกษตรของไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อมูลด้านวิชาการที่ใช้พิจารณากำหนดค่า MRLs ยังไม่ครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิดโดยเฉพาะพืชเขตร้อน เช่น Imidaclopid Thiamethoxam ใช้เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งสับปะรด เพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทาที่เป็นศัตรูพืชของสับปะรด Carbaryl ใช้เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งส้ม ที่เป็นศัตรูพืชของมังคุด และสารผสม Fluopyram+Trifloxystrobin ใช้เพื่อป้องกันกำจัดโรคผลเน่าในลำไยจากเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae และโรครำแป้งในมะม่วงที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Oidium mangiferea

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า