เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หนุนใช้ยางพารา ปูสระเก็บน้ำทั่วประเทศ
29 มิถุนายน 2563
419
สทนช. สนองนโยบายรัฐ พร้อมหนุนการใช้ยางพาราปูสระเก็บน้ำพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ยกเว้นบางแห่งเป็นดินเหนียว อาจไม่ความจำเป็น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณากรณี นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) เสนอ ของบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทั้งประเทศด้วยการขุดสระเก็บน้ำขนาด 2 ไร่ ให้มีความลึก 4 เมตร ลักษณะหลุมขนมครกและใช้ยางพาราปูสระเก็บน้ำในพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างเขื่อนยางกั้นน้ำทุก ๆ 5 กิโลเมตร ทั้ง 25 ลุ่มน้ำ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาท โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 นั้น
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เผยว่า ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมด้วยรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามที่สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเสนอ ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาข้อมูลในหลายด้าน อาทิ ชนิดของดิน ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า พื้นที่รับน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีสภาพดินเป็นดินเหนียว ซึ่งมีคุณสมบัติในการทึบน้ำอยู่แล้ว รวมทั้งในพื้นที่ที่มีความต้องการที่จะใช้สระเก็บน้ำเพื่อเติมน้ำใต้ดินตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จึงไม่มีความจำเป็นในการใช้ยางพาราเพื่อปูสระเก็บน้ำ

อีกทั้งจะต้องดำเนินการ จัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และหากมีความจำเป็นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พ.ศ. 2563 หน่วยงานดำเนินการจะต้องจัดส่งแผนงาน/โครงการตามขั้นตอน พร้อมรายละเอียดโครงการให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการเสนอขออนุมัติโครงการตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด

ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางด้านทรัพยากรน้ำและมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนแม่บท กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ จัดทำผังน้ำ บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ประสาน ความร่วมมือด้านต่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรน้ำ ยินดีสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว โดยจะประสานสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเพื่อขอข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินโครงการตามความเหมาะสมต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×