เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผัก-ผลไม้ปลูกในอพาร์ตเมนต์ นวัตกรรมสร้างธุรกิจแนวใหม่

28 มิถุนายน 2563
2,666
ไอเดียเจ๋งปลูกผัก-ผลไม้ในอพาร์ตเมนต์ นวัตกรรมเกษตรต่อยอดธุรกิจก่อสร้าง

ครั้งแรก ในไทย ที่บริษัท ลอฟท์ บิวเดอร์ จำกัด ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ที่แตกไลน์ธุรกิจ นำเทคโนโลยีระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร หรือ Plant Factory มาใช้กับการปลูกพืชออแกนิกในห้องพักอพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพฯ เป็นผลสำเร็จ

โดยได้รับการสนับสนุน ด้านวิชาการ และเทคโนโลยีนวัตกรรม จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้จนเป็นผลสำเร็จ
ปัจจุบัน ได้ต้นแบบห้องที่ปลูกผักและผลไม้ออแกนิกชนิดต่าง ๆ เช่น สตรอเบอร์รี Kale และสมุนไพรเมืองหนาว อาทิ พาสเลย์และดอกไม้กินได้ และยังได้เปิดให้เป็นสถานที่ดูงานของลูกค้าบริษัทฯ ที่สนใจจะทำระบบฟาร์มเกษตรในอาคารได้เห็นต้นแบบของระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร และนำไปต่อยอดใช้ได้จริงในพื้นที่ของตนเอง และครั้งนี้ ทางบริษัท และทางผู้เชี่ยวชาญจากไอแทป ได้เลือกผักและผลไม้ออแกนิก ที่มีมูลค่าสูง และราคาแพง มาเป็นต้นแบบ เพื่อแสดงให้เห็นว่า สามารถปลูกผัก ผลไม้ ที่ปลูกยากในประเทศไทย บนพื้นที่เล็กในอพาร์ต์เม้นต์ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง เพราะการลงทุนของเทคโนโลยี ของฟาร์มเกษตรกรในอาคารนี้ ผู้สนใจสามารถลงทุนได้ด้วยกำลังของตัวเอง

โดยเทคโนโลยีระบบฟาร์มเกษตรของบริษัทฯ สามารถควบคุมควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยระบบอัตโนมัติ เช่น อุณหภูมิ แสงเทียม (LED) เพื่อการสังเคราะห์แสงของพืช ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์แสงนี้จะผ่านแสงจากหลอดไฟ LED ที่มีการควบคุมความเข้มของแสง คลื่นความถี่และระยะเวลาของแสงในแต่ละช่วงการปลูก เพื่อให้มีความคล้ายคลึงกับการสังเคราะห์แสงจากดวงอาทิตย์

สำหรับ ผลที่ได้รับจากการนำระบบฟาร์มเกษตรในอาคารมาใช้ในบริษัทฯ ครั้งนี้ ทำให้เกิดนวัตกรรมการปลูกสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ในอาคารที่กรุงเทพฯ รวมทั้งบริษัทฯ ยังสามารถปลูกให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ไม่มีฤดูกาล มีคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมีของผลผลิต สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีและยาปราบศัตรูพืช ซึ่งแตกต่างจากการปลูกโดยทั่วไปที่จะออกผลผลิตตามฤดูกาลและต้องใช้น้ำและสารเคมีและยาปราบศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังลดต้นทุนด้านการขนส่งเนื่องจากปลูกใกล้แหล่งจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

รวมถึงยังเป็นศูนย์สาธิตระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจก่อสร้างเป็นหลัก เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้ใช้เป็นห้องสาธิตระบบฟาร์มเกษตรในอาคารให้กับลูกค้าของบริษัทฯ และผู้สนใจในการนำระบบฟาร์มเกษตรในอาคารไปใช้ในธุรกิจ ร้านอาหาร และบ้านอยู่อาศัย เป็นต้น ส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้งานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นด้วย

ผู้สนใจเทคโนโลยีและขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ด้านโรงเรือนอัจฉริยะ สามารถขอรับบริการได้ที่ โปรแกรม ITAP สวทช. โทร 0 2- 564 -7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล panita@nstda.or.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการออนไลน์