เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เดินเครื่องวิจัยอาหารสัตว์จากกัญชง ต่อยอดอุตสาหกรรม

24 มิถุนายน 2563
3,769
กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือหน่วยงานวิจัย ผู้ประกอบการปศุสัตว์ พัฒนาอาหารสัตว์จาก "กัญชง" เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การอาหารสัตว์จาก "กัญชง" ประกอบด้วยผู้แทนจาก กรมปศุสัตว์ สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาวิสำหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและประชุมหารือในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากกัญชง ที่ กนกวรรณฟาร์ม จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสุกรและไก่รายใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์
นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงศักยภาพในการนำพืชกัญชง หรือ เฮมพ์ (Hemp) มาสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย จึงร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทำโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชงเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) ในปีงบประมาณ 2564 โดยการส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการแปรรูป กระบวนการผลิต และนวัตกรรม เพื่อนำทุกส่วนของพืชกัญชง ไม่ว่าจะเป็น ช่อ ดอก ใบ เปลือก แกนใน และลำต้น มาวิจัยและแปรรูป

ทั้งนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ถือเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของสาร CBD ในกัญชง จึงได้ดำเนินการวิจัยถึงศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากกัญชง

"งานวิจัยนี้จะสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในแง่มุมของภาคการปศุสัตว์ที่สามารถนำเอาผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่ได้ในงานวิจัยครั้งนี้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพในผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และภาคการเกษตรที่ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชกัญชงเพื่อป้อนให้กับภาคคอุตสุตสาหกรรมแปรรูป ในการนำเอาพืชกัญชงมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งถือเป็นพืชที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไทยได้ในอนาคต" นายสุชาติกล่าว

ด้าน นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า เบื้องต้นสถาบันอาหารมีการเตรียมการในการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับมนุษย์ที่แปรรูปจำกพืชกัญชงด้วย และมีความยินดีที่จะร่วมมือกับหน่วยงานร่วมวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากกัญชงในครั้งนี้

ขณะที่ รศ.น.สพ.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวถึงคุณประโยชน์ของสาร CBD ในพืชกัญชง ที่หากนำไปผสมกับอาหาร จะมีสรรพคุณช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกัน การอยากอาหาร การสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว เป็นต้น และหากนำมาใช้ในอาหารสัตว์ก็จะมีสรรพคุณในการช่วยให้สัตว์มีภูมิต้านทานต่อโรค คลายเครียด และเจริญอาหาร ซึ่งทีมวิจัยต้องศึกษาต่อถึงขนาดของสารที่เหมาะสมกับสัตว์ เบื้องต้นในการวิจัยครั้งนี้ อาจเริ่มจาก ไก่ และสุกร โดยหากได้สูตรการผลิตที่แน่นอนแล้วก็สามารถขออนุญาตผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ