เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชวนกินผลไม้ไทยช่วยเกษตรกร หลัง COVID-19 ทำพิษ

01 มีนาคม 2563
1,425
หวั่นผลไม้ตะวันออก สะดุดโควิด-19 รณรงค์ให้คนไทยร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย เสริมรายได้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกไปจีน โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่ก่อนหน้านี้มีจีนเป็นตลาดใหญ่ แต่ขณะที่หลายออเดอร์ถูกยก

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ อาจกระทบต่อปริมาณการส่งออกผลไม้ไทยไปตลาดจีน ที่ผลิตออกสู่ตลาดมาก ช่วงเดือนมี.ค. ? พ.ค.นี้ โดยเฉพาะไม้ผลของภาคตะวันออก กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากปริมาณผลผลิตส่วนเกินที่ไม่สามารถส่งออกได้ เช่น เร่งหาตลาดใหม่ เพื่อทดแทนตลาดจีน อย่างอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่ง และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอันดับต้นๆ
รวมทั้ง กระตุ้นการตลาดเดิมของไทยของตลาดผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เช่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ สหภาพยุโรป พร้อมเตรียมมาตรการกระจายสินค้าและกระตุ้นการบริโภค เช่น Road show รวมถึง รณรงค์เรื่อง Eat Thai first เพื่อกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทย การรณรงค์ให้มีแคมเปญต่างๆ เช่น run for fruit และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน บริการจัดเสิร์ฟผลไม้ไทยในงานประชุม อบรม และสัมมนาต่างๆ ร่วมกัน

"ผลจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารในบางพื้นที่ของประเทศจีน ซึ่งหากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จะเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ดังนั้น เกษตรกรต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้า ผู้ประกอบการควรวางแผนในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการแช่แข็ง เพื่อรอการจำหน่าย ระบบ online marketing รวมทั้งขยายและเชื่อมโยงระบบ logistic เพื่อกระจายสินค้า"

ทั้งนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบความต้องการสินค้าเกษตรไทยภาพรวมลดลงในระยะสั้น โดยเฉพาะผักและผลไม้สด ซึ่งจากข้อมูลปี 2560 - 2562ไทยส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ไปยังประเทศจีน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกภาพรวม 64,535.88 ล้านบาท โดยกลุ่มที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้น คือ กลุ่มผลไม้สด 77.20 % ผลไม้แห้ง 9.92 %ผลไม้แช่เข็ง 8.06% และผลไม้อื่น ๆ 4.83%

ทั้งนี้ ผลไม้สดที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ทุเรียนสด 52.88% และมังคุด 23.59% และจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 สศก. ประมาณการมูลค่าการส่งออก ผัก ผลไม้สด ในช่วง 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 2563) ลดลง 0.33% เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดไปจีนในปี 2562 หรือคิดเป็นมูลค่า 940 ล้านบาท แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อไปอีก 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 2563) จะส่งผลกระทบต่อการส่งออก ผักผลไม้ลดลง 2% เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดไปจีนในปี 2562 หรือคิดเป็นมูลค่า 5,278 ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงให้ผลของทุเรียน และมังคุด ซึ่งกว่า 50% ผลผลิตทุเรียนส่งออกไปยังตลาดจีน โดยเฉพาะทุเรียนสด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ